Stran, ki ste jo odprli, je namenjena interni uporabi članov Koordinacije ZASSS. Če se vam je stran odprla po naključju, vas prosimo, da jo zapustite.

Glavni menu

Program

Mayday we are sinking - What are you thinking about?

(German Coast Guard Berlitz Ad)

Mnenja aktivov

Uvajanje poučevanja 2. tujega jezika - kronologija

ZOsn-I, UL RS 63/2013, 26. 7. 2013, (EPA 1279-VI)

2. člen (op: JK: spreminja 20.a člen)

20.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»20.a člen

(neobvezni izbirni predmeti)

Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.

Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola učencem 1. razreda obvezno ponudi pouk prvega tujega jezika, učencem od 4. do 9. razreda pa pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom šola ne izvaja pouka neobveznih izbirnih predmetov.«.

Obrazložitev MIZŠ v Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

Nov člen tega zakona uvaja kot del razširjenega programa tudi neobvezne izbirne predmete. Tako se za učence širi možnost dodatnega spoznavanja vsebin, ki jih še posebej zanimajo. Pri teh predmetih imajo učenci možnost dodatnega poglabljanja in nadgrajevanja vsebin obveznih predmetov oziroma za učence 1. razreda pa uvedba prvega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta pomeni nadgradnjo prostovoljnega pouka tujega jezika v vrtcu.

Učenci v 4., 5. in 6. razredu lahko izbirajo med drugim tujim jezikom, umetnostjo, računalništvom, športom ter tehniko kot neobveznim izbirnim predmetom. Učenci 7., 8. in 9. razreda lahko kot neobvezni izbirni predmet izberejo tuji jezik. Učenec se za neobvezne izbirne predemete odloči prostovoljno Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko, ki lahko presegata okvir zakonsko določene tedenske učne obveznosti za učence. Učenec se v pouk neobveznega izbirnega predmeta vključi prostovoljno.

V Beli knjigi 2011 je navedena raziskava, ki izkazuje, da si starši želijo večji del izbirnosti predmetnika za svoje otroke. S tem naj bi omogočili tistim učenkam in učencem, ki to želijo in zmorejo, da pridobijo nova znanja in razvijajo spretnosti na različnih področjih.

23. člen

(drugi tuji jezik kot obvezni predmet v 7. razredu)

Šole, ki so v šolskem letu 2012/13 izvajale pouk obveznega drugega tujega jezika v 7. razredu, lahko pouk drugega tujega jezika izvajajo tudi v šolskem letu 2013/14.

ZUJF, UL RS 40/2012, 30. 5. 2012

(63. člen ZUJF spreminja 20.a člen ZOsn)

20.a člen

(neobvezni drugi tuji jezik)

Šola za učence od 4. do 9. razreda izvaja pouk neobveznega drugega tujega jezika v obsegu dveh ur na teden. Učenec se v pouk neobveznega drugega tujega jezika vključi prostovoljno. Ko se učenec vključi v pouk neobveznega drugega tujega jezika, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom šola ne izvaja pouka neobveznega drugega tujega jezika.

ZOsn-H, UL RS 87/2011, 2. 11. 2011, (EPA 2017-V)

12. člen (op: JK: dodaja 20.a člen)

Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:

»20.a člen

(neobvezni izbirni predmeti)

Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.

Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola učencem od 4. do 9. razreda obvezno ponudi pouk tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom šola ne izvaja pouka neobveznih izbirnih predmetov.«.

Obrazložitev MŠŠ v Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli

Nov člen tega zakona poleg obveznih in izbirnih predmetov uvaja tudi neobvezne izbirne predmete. Z uvedbo neobveznih izbirnih predmetov se za učence širi možnost dodatnega spoznavanja vsebin, ki jih še posebej zanimajo. Pri teh predmetih imajo učenci možnost dodatnega poglabljanja in nadgrajevanja vsebin obveznih predmetov.

Učenci 1. razreda si lahko kot neobvezni izbirni predmet izberejo prvi tuji jezik. Učenci v 4., 5. in 6. razredu lahko neobvezni izbirni predmet izbirajo med drugim tujim jezikom, umetnostjo, računalništvom, športom ter tehniko. Učenci 7., 8., in 9. razreda lahko kot neobvezni izbirni predmet izberejo tuji jezik.

Drugi tuji jezik mora šola učencem od 4. do 9. razreda ponuditi kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko. Učenec se za neobvezne izbirne predmete odloči prostovoljno. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko, ki lahko presegata okvir zakonsko določene tedenske učne obveznosti za učence.

Za učence v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se pouk neobveznih izbirnih predmetov ne izvaja.

47. člen (op: JK: razveljavlja poseg v 47. člen ZOsn-F, ki je bil izveden z ZOsn-G)

(razveljavitev)

Razveljavi se drugi odstavek 1. člena Zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 107/10).

Obrazložitev MŠŠ v Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli

Drugi odstavek 1. člena Zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 107/10) določa, da se v šolskem letu 2013/2014 prične izvajati drugi tuji jezik kot obvezen predmet za vse učence, ki so vpisani v 7. razred, v skladu s predmetnikom. Glede na to, da se s tem zakonom določa spremenjen sistem uvedbe tujega jezika, in sicer se prvi tuji jezik uvaja kot obvezni predmet v 2. razred in kot neobvezni izbirni predmet v 1. razred ter drugi tuji jezik v 4., 5. in 6. razred kot neobvezni izbirni predmet, bo s tem uvajanje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta od 7. razreda dalje postalo brezpredmetno.

48. člen (op: JK: ukinja veljavo Pravilnika o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli)

(predpisa, ki prenehata veljati)

31. avgusta 2012 prenehata veljati Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 76/08) in Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 47/08 in 12/11). Določbe 12., 13. in 14. člena Pravilnika o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli se uporabljajo do 31. avgusta 2015.

ZOsn-G, UL RS 107/2010, 29. 12. 2010, (EPA 1370-V)

1. člen (op: JK: spreminja 47. člen ZOsn-F)

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 102/07) se v poglavju »Prehodne in končne določbe« v 47. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v šolskih letih 2011/2012 in 2012/2013 nadaljuje s postopnim uvajanjem drugega tujega jezika kot obveznega predmeta na osnovnih šolah, katerim izvajanje programa določi minister s sklepom.«.

Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

»V šolskem letu 2013/2014 se prične izvajati drugi tuji jezik kot obvezen predmet za vse učence, ki so vpisani v 7. razred, v skladu s predmetnikom.«.

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se črta drugi stavek.

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

Obrazložitev MŠŠ v Predlogu zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona

Cilj predlagane spremembe je podaljšanje postopnega uvajanja drugega tujega jezika v 7. razredu osnovne šole za dve šolski leti ter v tem času pred začetkom obvezne uvedbe v šolskem letu 2013/14 pripraviti celovito sistemsko rešitev v zvezi z umeščanjem tujega jezika v predmetnik osnovne šole in s tem povezane tedenske obveznosti učencev po obveznem programu.

Pred vložitvijo predlogov zakonskih sprememb, ki zadevajo sistemske rešitve na področju vzgoje in izobraževanja in posebej za področje osnovnega šolstva, je potrebno predlog predhodno uskladiti s predlogom konceptualnih in sistemskih rešitev za preoblikovanje in dograjevanje sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki ga bo v marcu 2011 predstavila Nacionalna strokovna skupina za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

S predlogom zakona se zasleduje načelo zagotavljanja kakovostne splošne izobrazbe ter razvijanja sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih za učence osnovne šole v Republiki Sloveniji, zasleduje pa tudi načelo večjezičnosti kot pomembne komponente jezikovnih politik vseh članic Evropske Unije. Cilj Lizbonske strategije je med drugim tudi taka družba znanja, kjer naj bi državljani obvladovali osnove vsaj dveh tujih jezikov.

K členu

V zakonu je v sedanjem 47. členu v tretjem odstavku navedeno, da se v šolskem letu 2011/12 prične izvajati drugi tuji jezik kot obvezen predmet za vse učence, ki so vpisani v 7. razred, v skladu s predmetnikom.

Sprememba zakona se nanaša na spremembo drugega in tretjega odstavka tega člena – podaljša se postopno uvajanje drugega tujega jezika v osnovni šoli še za dve šolski leti ter se s tem odloži obvezna uvedba predmeta drugi tuji jezik za dve šolski leti. S spremembo tega člena se začne drugi tuji jezik kot obvezni predmet v osnovni šoli obvezno izvajati za vse učence, ki so vpisani v 7. razred, v skladu s predmetnikom, v šolskem letu 2013/14.

Črtana je določba, ki je po noveli zakona iz 2007 predvidevala, da se v učnih načrtih izraz »minimalni standard« zamenja z izrazom »pričakovani rezultat«. Pregled zakonskih določil je namreč pokazal, da je s spremembami posamičnih členov Zakona o osnovni šoli ter Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja prišlo do neusklajenosti ravno v točki pričakovani rezultati/standardi znanja.

Ob noveliranju 47. člena je minister Lukšič leta 2011 izdal Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli.

Neuradno prečiščeno besedilo: Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli, NPB

ZOsn-F, UL RS 102/2007, 9. 11. 2007, (EPA 1527-IV)

47. člen

(predmetnik in učni načrt)

Uvajanje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta se prične postopno izvajati za učence 7. razredov najkasneje s 1. septembrom 2009.

Do šolskega leta 2010/2011 se uvede drugi tuji jezik kot obvezni predmet na osnovnih šolah, katerim izvajanje programa določi minister s sklepom. Načrt in pogoje uvajanja podrobneje določi minister najkasneje do 1. junija 2008.

V šolskem letu 2011/12 se prične izvajati drugi tuji jezik kot obvezen predmet za vse učence, ki so vpisani v 7. razred, v skladu s predmetnikom.

Predmetnike in učne načrte v skladu s tem zakonom določi pristojni strokovni svet najkasneje do 28. februarja 2008. V učnih načrtih, določenih po sprejetju tega zakona, se izraz »minimalni standard« zamenja z izrazom »pričakovani rezultat«.

Pristojni strokovni svet ministru predlaga spremembe prilagojenih izobraževalnih programov, usklajenih z določbami tega zakona najkasneje do 28. februarja 2008.