Stran, ki ste jo odprli, je namenjena interni uporabi članov Koordinacije ZASSS. Če se vam je stran odprla po naključju, vas prosimo, da jo zapustite.

Glavni menu

Program

Do you speak english?

(Simon Pegg and the Big Train comedy)

Vključenost šol v poučevanje 1. tujega jezika 2. razredu v šolskem letu 2015/16
Smile
Delež vključenih šol po območnih enotah Zavoda RS za šolstvo:
Dokumenti
Mnenja aktivov
Povezave
Kliping
Evropa

Zgodnje poučevanja 1. tujega jezika - kronologija

ZOsn-I, UL RS 63/2013, 26. 7. 2013, (EPA 1279-VI)

17. člen (op: JK: spreminja 45. člen ZOsn-H, ki ga je enkrat že spremenil ZUJF)

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 87/11 in 40/12 – ZUJF) se 45. člen spremeni tako, da se glasi:

»45. člen

(postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred)

Pouk prvega tujega jezika v 2. razredu se uvaja postopoma tako, da se v šolskem letu 2014/15 uvede za učence 2. razreda na največ 15 odstotkov šol od skupnega števila osnovnih šol, v šolskem letu 2015/16 pa še največ 30 odstotkov šol od skupnega števila osnovnih šol. V šolskem letu 2016/17 se začne izvajati prvi tuji jezik kot obvezen predmet za vse učence, ki so vpisani v 2. razred.

Načrt in pogoje uvajanja prvega tujega jezika v 2. razred podrobneje določi minister najkasneje do 28. februarja 2014.

24. člen

(razveljavitev predpisa)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 1. razred osnovne šole (Uradni list RS, št. 30/13).

153. SEJA STROKOVNEGA SVETA RS ZA SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE, 13. 12. 2012

SKLEP 10: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje določi Učni načrt za tuji jezik v prvem triletju osnovne šole (št. dok.: 0130-1/2012-17, 3. 12. 2012), kot je predlagal Zavod RS za šolstvo, vendar naj predlagatelj upošteva pripombe iz razprav na komisijah in svetu. Posebej opozarja predlagatelja na pravilno rabo terminologije, razdelavo didaktičnih priporočil in večji poudarek ustrezni izobrazbi in pripravljenosti učiteljev, ki ga bodo izvajali.

Strokovni svet pričakuje sistematično spremljavo postopnega uvajanja tujega jezika v prvo triletje.

ZUJF, UL RS 40/2012, 30. 5. 2012

(72. člen ZUJF spreminja 45. člen ZOsn-H)

45. člen

(postopno uvajanje prvega tujega jezika v 1. razred)

Postopno uvajanje prvega tujega jezika kot obveznega predmeta se za učence 1. razreda začne izvajati 1. septembra 2013.

V šolskih letih 2013/2014 in 2014/2015 se uvede postopno uvajanje prvega tujega jezika v 1. razred v osnovnih šolah, katerim izvajanje programa določi minister s sklepom. Načrt in pogoje uvajanja podrobneje določi minister najkasneje do 28. februarja 2013.

V šolskem letu 2015/2016 se prične izvajati prvi tuji jezik kot obvezen predmet v skladu s predmetnikom za vse učence, ki so vpisani v 1. razred.

ZOsn-H, UL RS 87/2011, 2. 11. 2011, (EPA 2017-V)

45. člen

(postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred)

Uvajanje prvega tujega jezika kot obveznega predmeta se začne postopno izvajati za učence 2. razredov 1. septembra 2013.

V šolskih letih 2013/2014 in 2014/2015 se uvede postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred v osnovnih šolah, katerim izvajanje programa določi minister s sklepom. Načrt in pogoje uvajanja podrobneje določi minister najkasneje do 28. februarja 2013.

V šolskem letu 2015/2016 se prične izvajati prvi tuji jezik kot obvezen predmet v skladu s predmetnikom za vse učence, ki so vpisani v 2. razred.