Stran, ki ste jo odprli, je namenjena interni uporabi članov Koordinacije ZASSS. Če se vam je stran odprla po naključju, vas prosimo, da jo zapustite.

Glavni menu

Program

Če v postopku imenovanja šola dobi dobrega ravnatelja, je to zasluga dobrih kandidatov; za slabo izveden postopek je odgovoren svet zavoda.

()

Literatura
Evropa

Zakonska opredelitev postopka imenovanja ravnatelja - kronologija

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 14. 4. 2016

4. člen (op. JK: spreminja 53.a člen ZOFVI)

Ravnatelja imenuje svet javnega vrtca oziroma šole.

Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev ter programa vodenja zavoda o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:

Pred odločitvijo sveta o izbiri kandidata za ravnatelja javne poklicne šole, srednje tehniške in srednje strokovne šole, javne gimnazije, javne višje strokovne šole, javnega dijaškega doma ter zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami podajo mnenje o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, tudi dijaki oziroma študentje.

Lokalna skupnost, svet staršev, dijaki in študentje mnenje obrazložijo. Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor o mnenju glasujejo tajno. Kandidati za ravnatelja, ki so člani vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora se v postopku oblikovanja mnenja in tajnega glasovanja izločijo.

Član sveta zavoda, ki kandidira za ravnatelja, se mora izločiti iz vseh postopkov imenovanja ravnatelja od trenutka prijave. Kandidat je dolžan svet zavoda pisno obvestiti o izločitvi.

Ravnatelj, ki ponovno kandidira za ravnatelja se izloči v vseh postopkih, kjer obstaja možnost vplivanja ali nezdružljivost zaradi nasprotja interesov.

V postopku imenovanja ravnatelja višje strokovne šole kot organizacijske enote vzgojno-izobraževalnega zavoda predstavniki staršev in dijakov ne odločajo. V postopku imenovanja ravnatelja javne poklicne šole, srednje tehniške in srednje strokovne šole, javne gimnazije, javnega dijaškega doma ter doma za učence in zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kot organizacijske enote vzgojno-izobraževalnega zavoda, predstavniki študentov ne odločajo.

Svet v primeru iz prejšnjega odstavka odloča z večino glasov članov, ki imajo pravico glasovati.

Če lokalna skupnost in organi iz drugega odstavka tega člena, dijaki oziroma študentje ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.

Ko svet izmed prijavljenih kandidatov s sklepom izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v soglasje ministru. Sklep sveta je dokončen šele po pridobitvi soglasja ministra pristojnega za izobraževanje. Svet o dokončnem sklepu obvesti vse prijavljene kandidate.

V kolikor minister ne soglaša s sklepom sveta mora svet šole postopek izbora ravnatelja ponoviti.

Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.

Postopek imenovanja ravnatelja ter merila za izdajanje soglasij podrobneje predpiše minister pristojen za izobraževanje.

Obrazložitev MIZŠ v Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja

Postopki za imenovanje ravnatelja so bili podrobneje predpisani z navodili ministra. Kljub temu je v postopkih prihajalo do številnih nejasnosti, predvsem pa tudi visoke stopnje tveganja, na kar smo bili opozorjeni tudi s strani KPK. Ministrstvo je v sredini devetdesetih let sicer dajalo soglasje k imenovanjem ravnateljev, kasneje je bila navedena določba spremenjena v mnenje, ki je bilo neobvezujoče. Poleg tega sedanji postopek predvideva obliko t.i. dvofaznega potrjevanja. Iz načrtov tveganja, ki jih predložijo šole je razvidno, da ravno dvofaznost postopka odpira visoko stopnjo tveganja korupcije, zato sedanji predlog opušča dvofaznost in nazaj uvaja soglasje ministra.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 14. 6. 2011

31. člen (op. JK: spreminja 53.a člen ZOFVI)

Ravnatelja imenuje svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda.

Svet vzgojno izobraževalnega zavoda lahko za pripravo vsebine razpisa ter pregled prejetih vlog imenuje tričlansko komisijo.

V izbirni postopek se uvrstijo le tisti kandidati, ki izpolnjujejo pogoje in so prijavi priložili vso v razpisu zahtevano dokumentacijo. Svet zavoda s kandidati, ki izpolnjujejo pogoje opravi predstavitveni razgovor.

Po opravljenih razgovorih svet zavoda z glasovanjem izbere kandidata za katerega meni, da je primeren za opravljanje funkcije ravnatelja oziroma direktorja. Svet zavoda se lahko odloči, da nobeden od prijavljenih kandidatov ni primeren za opravljanje funkcije in o tem obvesti vse kandidate. Zoper takšno odločitev ni pravnega varstva.

Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:

Pred odločitvijo sveta o izbiri kandidata za ravnatelja javne poklicne šole, srednje tehniške in srednje strokovne šole, javne gimnazije, javne višje strokovne šole, javnega dijaškega doma ter zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami podajo mnenje o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, tudi dijaki oziroma študentje.

Lokalna skupnost, svet staršev, dijaki in študentje mnenje obrazložijo. Vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor pa svoje mnenje poda tako, da o kandidatih za ravnatelja oziroma direktorja po predstavitvi glasujejo tajno.

V postopku imenovanja ravnatelja javne višje strokovne šole kot organizacijske enote javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda predstavniki staršev ne odločajo.

V postopku imenovanja ravnatelja javne poklicne šole, srednje tehniške in srednje strokovne šole, javne gimnazije, javnega dijaškega doma, doma za učence, zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in višje strokovne šole ter v postopku imenovanja direktorja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda predstavniki dijakov oziroma študentov ne odločajo.

Svet v primeru iz prejšnjega odstavka odloča z večino glasov članov, ki imajo pravico glasovati.

Če lokalna skupnost in organi iz enajstega odstavka tega člena, dijaki oziroma študentje ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.

Sklep o izbiri ravnatelja oziroma direktorja, h kateremu priloži vlogo kandidata ter obrazložitev izbire, svet zavoda pošlje v soglasje ministru.

Minister poda soglasje v roku 30 dni od prejema popolne vloge, ki mora vsebovati tudi v postopku pridobljena mnenja ter na podlagi dokumentacije ministrstva za šolstvo in šport. Pri oblikovanju soglasja si minister lahko pridobi tudi mnenje Inšpektorata za šolstvo. Minister izda soglasje na podlagi ugotovitev o zakonitosti formalnega postopka imenovanja in na podlagi ugotovitev o izpolnjevanju formalnih pogojev kandidata.

Po prejemu soglasja ministra oziroma po poteku roka 30 dni iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja oziroma direktorja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.

Če minister v roku ne poda soglasja se šteje, da je podal soglasje.

Svet zavoda ne sme imenovati kandidata, če minister ne soglaša z izbiro kandidata.

Imenovanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom je nično.

ZOFVI-H, UL RS 58/2009, 27. 7. 2009, (EPA 366-V)

3. člen (op. JK: spreminja 53.a člen ZOFVI)

V petem odstavku 53. člena se beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »drugega« pa se dodata besedi »in tretjega«.

ZOFVI-G, UL RS 46/2008, 11. 4. 2008, (EPA 1763-IV)

18. člen (op. JK: spreminja 53.a člen ZOFVI)

V drugem in tretjem odstavku 53. člena se besedilo »visokošolsko izobrazbo« nadomesti z besedilom »izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje.«.

ZOFVI-F, UL RS 129/2006, 12. 12. 2006, (EPA 1019-IV)

3. člen (op: JK: spreminja 53. člen ZOFVI)

Za ravnatelja javnega vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Za ravnatelja javnega zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, doma za učence in dijaškega doma je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja, vzgojitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, domu za učence ali dijaškem domu, v katerem bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Za ravnatelja višje strokovne šole je lahko imenovan, kdor ima veljaven naziv predavatelja višje šole in najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.

Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.

Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.

Mandat ravnatelja traja pet let.

4. člen (op: JK: dodaja 53.a člen ZOFVI)

Ravnatelja imenuje svet javnega vrtca oziroma šole.

Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:

Pred odločitvijo sveta o izbiri kandidata za ravnatelja javne poklicne šole, srednje tehniške in srednje strokovne šole, javne gimnazije, javne višje strokovne šole, javnega dijaškega doma ter zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami podajo mnenje o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, tudi dijaki oziroma študentje.

Lokalna skupnost, svet staršev, dijaki in študentje mnenje obrazložijo. Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor o mnenju glasujejo tajno.

V postopku imenovanja ravnatelja višje strokovne šole kot organizacijske enote vzgojno-izobraževalnega zavoda predstavniki staršev ne odločajo. V postopku imenovanja ravnatelja javne poklicne šole, srednje tehniške in srednje strokovne šole, javne gimnazije, javnega dijaškega doma ter doma za učence in zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kot organizacijske enote vzgojno-izobraževalnega zavoda, predstavniki študentov ne odločajo.

Svet v primeru iz prejšnjega odstavka odloča z večino glasov članov, ki imajo pravico glasovati.

Če lokalna skupnost in organi iz drugega odstavka tega člena, dijaki oziroma študentje ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.

Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru.

Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.

Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.«.

Obrazložitev MŠŠ v Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Imenovanje ravnatelja ZOFVI ureja v 53. členu. Ta člen je dokaj obsežen in vsebuje dva vsebinska sklopa, in sicer pogoje za ravnatelja javnega vrtca oziroma šole ter postopek njegovega imenovanja. Določilo o pogojih za ravnatelja je povsem ustrezno, zato predlagatelj v tem delu ne vidi potrebe po spreminjanju navedenih pogojev. Praksa pa je pokazala potrebo po celovitejši normativni ureditvi postopka imenovanja ravnatelja. Sedaj namreč določen del postopka na splošno ureja ZZ, nekatera vprašanja pa niso urejena niti v ZOFVI niti v ZZ, pa jih je zaradi poenotene izvedbe postopka smiselno urediti v področni zakonodaji.

S predlagano spremembo 53. člena ZOFVI bi se tudi radi izognili sedanji praksi, ki je pripeljala do dvotirnega pravnega varstva pravic kandidatov. Gre namreč za to, da imajo sedaj neizbrani kandidati možnost v skladu z ZZ uveljavljati varstvo pravic pred sodiščem, pristojnim za delovne spore, nekateri kandidati, ki niso prejeli pozitivnega soglasja ministra k imenovanju, pa sprožajo upravne spore, saj je v skladu s sodno prakso upravnega sodišča (sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. U 155/2005 z dne 10. 1. 2006) soglasje ministra upravni akt, zoper katerega neizbrani kandidat uveljavlja posebno sodno varstvo.

ZOFVI-A, UL RS 64/2001, 3. 8. 2001

15. člen (op: JK: spreminja 53. člen ZOFVI)

V 53. členu se v drugem odstavku beseda “izpolnjuje” nadomesti z besedilom “ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge”.

Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:

“Za ravnatelja višje strokovne šole je lahko imenovan, kdor ima naziv predavatelja višje šole in najmanj pet let izkušenj v vzgoji in izobraževanju.

Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.

Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.”

V četrtem odstavku se besedi “štiri leta” nadomestita z besedama “pet let”.

Na koncu petega odstavka se doda besedilo, ki se glasi:

“Mnenje ni potrebno, če se ravnatelja razreši na njegov predlog.”

Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.

ZOFVI, UL RS 12/1996, 29. 2. 1996

53. člen

Za ravnatelja javnega vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet javnega vrtca oziroma šole. K imenovanju in razrešitvi si mora svet pridobiti soglasje ministra.

Mandat ravnatelja traja štiri leta.

Svet javnega vrtca oziroma šole si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora in mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javni vrtec oziroma šola sedež, kadar je ustanovitelj javne šole oziroma vrtca samoupravna narodna skupnost, pa tudi mnenje te skupnosti.

Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor o mnenju glasujejo tajno.

Če organ oziroma skupnost iz petega odstavka tega člena ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet imenuje oziroma razreši ravnatelja brez tega mnenja.