Stran, ki ste jo odprli, je namenjena interni uporabi članov Koordinacije ZASSS. Če se vam je stran odprla po naključju, vas prosimo, da jo zapustite.

Glavni menu

Program

Spodbude prihajajo od zunaj, spoznanja od znotraj, a le, ko oboje sovpade, dobimo razvoj.

(Seneka)

Samoevalvacija

Ministrstvo

Notranja evalvacija vzgojno-izobraževalnih organizacij

Notranja evalvacija je ena od rednih dejavnosti šole. Oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in učiteljski zbor šole najmanj ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja analizirajo dosežke učencev pri posameznih predmetih, in sicer za vsak oddelek in učno skupino. Analizo uspeha v posameznem ocenjevalnem obdobju obravnavajo učenci oddelka skupaj z razrednikom. Analizo se predstavi tudi staršem na roditeljskih sestankih. Učitelji lahko samooceno svojega dela dopolnijo tudi na osnovi diskusije o problematiki predmeta, ki se odpre na študijski skupini, to je posebni, vodeni obliki sodelovanja med učitelji predmeta v določeni regiji.

Ravnatelj vrtca/šole evalvira delo vzgojitelja/učitelja v okviru nalog, ki mu jih predpisuje zakon: prisostvovati mora pri vzgojno-izobraževalnem delu, ga spremljati, strokovnemu delavcu svetovati in predlagati njegovo napredovanje.

Na zakonski ravni je bil pomemben premik na področju evalvacije vzgojno-izobraževalnih organizacij dosežen z zakonsko novostjo s področja zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij - z dodano nalogo ravnateljem. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 101/01, 108/02. 34/03, 55/03, 79/03, 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11) v 49. členu (dvaindvajseta alinea) nalaga ravnatelju odgovornost za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole oziroma vrtca (17. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-G)-(Uradni list RS, št, 36/2008 z dne 11.4.2008).

Za ugotavljanje kakovosti dela šole uporabljajo tudi podatke nacionalnih in mednarodnih primerjalnih študij o dosežkih učencev. Vsaka šola je seznanjena z dosežki svojih učencev ter povprečji na nacionalni ravni. Na ta način lahko šola sama ocenjuje kakovost dela.

Mnenja aktivov

Kliping

Zakonska opredelitev samoevalvacije - kronologija

ZOFVI-G, UL RS 46/2008, 11. 4. 2008, (EPA 1763-IV)

17. člen (op: JK: spreminja 49. člen ZOFVI)

V prvem odstavku 49. člena se doda nova dvaindvajseta alinea, ki se glasi:

Dosedanja dvaindvajseta alinea postane triindvajseta alinea.

V drugem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če je javni vrtec oziroma šola ustanovljena kot organizacijska enota druge pravne osebe javnega prava oziroma v primerih iz tretjega odstavka 42. člena, se z ustanovitvenim aktom določi, katere naloge bo poleg funkcije pedagoškega vodje še opravljal ravnatelj.«.