Stran, ki ste jo odprli, je namenjena interni uporabi članov Koordinacije ZASSS. Če se vam je stran odprla po naključju, vas prosimo, da jo zapustite.

Glavni menu

Program

Sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje glavo.

(Mongolski pregovor)

Zakonska opredelitev šole v naravi - kronologija

ZOsn-I, UL RS 63/2013, 26. 7. 2013, (EPA 1279-VI)

19. člen (op: JK: zamika uveljavitev 39.a člena ZOsn na 1. 9. 2015)

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 87/11 in 40/12 – ZUJF) se v drugem odstavku 49. člena črta besedilo »39.a,«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»1. septembra 2015 se začne uporabljati 39.a člen zakona.«.

Obrazložitev MIZŠ v Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

4. Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javna finančna sredstva

Program šole v naravi predvideva, da bi v šolskem letu 2015/16 zagotavljali eno obliko šole v naravi (vsebine obveznega programa) za učence brezplačno. Večino programa bi se izvedla v okviru CŠOD (Centrov šolskih in obšolskih dejavnosti), katerega dejavnost ministstvo že sofinancira. Potrebno bi bilo zagotoviti cca 40€ dodatno na učenca ene generacije in zagotoviti, da bi lokalne skupnosti prevzele stroške prevoza.

K 25. členu: Člen določa dinamiko uporabe tega zakona.

ZUJF, UL RS 40/2012, 30. 5. 2012

(75. člen ZUJF spreminja 49. člen ZOsn-H)

49. člen

1. septembra 2012 se začnejo uporabljati določbe 8., 10., 11., 12., 12.a, 17., 19.a, 26., 29., 32., petega odstavka 33. člena, 36., 40., 44., 49., 60.f, 65., prvega, drugega in tretjega odstavka 69. člena, prvega in drugega odstavka 75. člena, 84., 84.a, 86., 87., 89., 90., 91. člena in druga alinea 101. člena zakona.

1. septembra 2013 se začnejo uporabljati določbe 16., 18., 18.a, 20., 20.a, drugega odstavka 28. člena, 38. (razen drugega stavka šestega odstavka), 39.a, 61., 63., 64., prvega odstavka 67. člena, prvega in drugega odstavka 35. člena, četrtega in petega odstavka 69. člena, prvega, drugega in tretjega odstavka 83. člena in šesta alinea desetega odstavka 95. člena zakona.

ZOsn-H, UL RS 87/2011, 2. 11. 2011, (EPA 2017-V)

21. člen (op: JK: dodaja 39.a člen ZOsn)

Za 39. členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi:

»39.a člen

(šola v naravi)

Šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi.

Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole. Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, osnovna šola v tem času organizira primerljive dejavnosti.«.

Obrazložitev MŠŠ v Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

Po obstoječi ureditvi je šola v naravi opredeljena kot sestavina razširjenega programa. Nov 39.a člen pa jo opredeljuje kot organizacijsko obliko vzgojno-izobraževalnega dela, z vsebinskega vidika pa se v šoli v naravi izvaja del obveznega programa, nadgrajuje pa se z drugimi dejavnostmi. Predlog zakona vsebuje definicijo šole v naravi kot organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole. Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, osnovna šola v tem času organizira primerljive dejavnosti.

21. člen

(razširjeni program)

Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov.

V razširjeni program se učenci vključujejo prostovoljno.