Stran, ki ste jo odprli, je namenjena interni uporabi članov Koordinacije ZASSS. Če se vam je stran odprla po naključju, vas prosimo, da jo zapustite.

Glavni menu

Program

Človek brez vzgoje je kot telo brez duše.

(Arabski pregovor)

Mnenja aktivov

ASSLOŠ, Vir: 22. 12. 2009, Pregled aktualnih stališč in pobud

18. Od šolskega ministrstva pričakujemo, da pripravi in predstavi strokovno podprte in pravno konsistentne modele vzgojnih načrtov oz. njihovih posameznih elementov.

19. Določila ZOS glede vzgojnih načrtov in šolskega reda bi morala veljati tudi za zasebne, ne le za javne OŠ.

Literatura
Kronologija uvajanja vzgojnega načrta v obdobju 2006-2009/10

Zakonska opredelitev vzgojnega načrta

ZOsn-F, UL RS 102/2007, 9. 11. 2007, (EPA 1527-IV)

60.d člen

(vzgojni načrt šole)

Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena tega zakona, ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta.

Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno), s katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev iz 2. člena tega zakona.

Pri pripravi vzgojnega načrta sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in starši. Vzgojni načrt sprejme svet šole na predlog ravnatelja po postopku, kot je določen za letni delovni načrt.

O uresničevanju vzgojnega načrta ravnatelj najmanj enkrat letno poroča svetu staršev in svetu šole. Poročilo je sestavni del letne samoevalvacije šole.