Glavni menu

E-novice

Ne gre za en velikanski korak. Gre za veliko drobnih korakov.

(Peter A. Cohen)

E-novice - junij 2016

8. junija 2016 je minilo pet let od ustanovitve Zveze aktivov svetov staršev Slovenije. Zvezo je ustanovilo 11 takrat delujočih aktivov. Od letošnjega zasedanja Skupščine je v ZASSS vključenih 17 aktivov svetov staršev in preko njih več kot polovica svetov staršev osnovnih šol. Z veseljem ugotavljamo, da so v kratkem obdobju njenega delovanja Zvezo kot sogovornika prepoznali vsi pomembnejši deležniki s področja vzgoje in izobraževanja.

S tokratnimi E-novicami se poslavljamo od tega šolskega leta. Naslednje bomo pripravili pred prvimi roditeljskimi sestanki v šolskem letu 2016/17. Staršem, učiteljem in predvsem učencem želimo prijetne in brezskrbne počitnice.

 

Ob obletnici ustanovitve smo organizirali tiskovno konferenco, na kateri smo predstavili naše delo in poglede staršev na aktualna vprašanja s področja vzgoje in izobraževanja:

 • Podali smo kratko oceno prvih petih let delovanja ZASSS.
 • Izpostavili smo visok finančni vložek staršev pri financiranju osnovnošolskega programa.
 • Opozorili smo na nekaj aktualnih tem: učna gradiva, urejanje poučevanja drugega tujega jezika v OŠ, nacionalno preverjanje znanja ter ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v šolskem sistemu.

Ob tiskovni konferenci smo objavili sporočilo za javnost.

ZASSS v medijih

Ob zaključku šolskega leta se na Zvezo, pogosteje kot običajno, obračajo mediji. Navajamo nekaj prispevkov, v katerih je predstavljen tudi pogled staršev:

Udeležba staršev pri financiranju šolskega programa

Delež zasebnih sredstev v vseh sredstvih za osnovnošolske izobraževalne ustanove v članicah EU v letu 2011

Rang Država Delež zasebnih sredstev za OŠ [v %] Rang Država Delež zasebnih sredstev za OŠ [v %]
1 Malta 24,3 12 Nizozemska 3,6
2 Slovaška 11,9 13 Avstrija 3,3
3 Združeno kraljestvo 10,9 14 Nemčija 3,1
4 Španija 9,1 15 Belgija 2,9
5 Slovenija 8,1 16 Litva 2,4
5 Ciper 8,1 17 Luksemburg 2,0
7 Češka republika 7,7 18 Latvija 1,6
8 Francija 7,1 19 Bolgarija 1,3
Povprečje EU 6,1 20 Estonija 1,1
9 Poljska 5,5 21 Romunija 0,6
10 Italija 4,2 21 Hrvaška 0,6
11 Irska 3,8 24 Finska 0,4
11 Danska 3,8 25 Švedska 0,0
Vir: Education and Training Monitor 2014 - http://ec.europa.eu/education/library/publications/monitor14_en.pdf

 

V letošnjem šolskem letu smo si v Zvezi vzeli čas za razpravo o udeležbi staršev pri financiranju šolskega programa. Že med lanskimi poletnimi počitnicami smo pristopili k mednarodni raziskavi Evropske starševske zveze o stroških, ki so povezani s šolanjem otrok. Tej temi smo posvetili tudi letošnje posvetovanje, ki je bilo 2. aprila.

Zavedamo se, da je kakovostna izvedba šolskega programa povezama tudi s finančnim vložkom, ugotavljamo pa, da precej velik del finančnega bremena za izvedbo osnovnošolskega programa nosijo starši. Po podatkih Statističnega urada RS iz leta 2014 starši prispevajo skoraj 10 odstotkov sredstev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja, kar umešča Slovenijo na 5. mesto v Evropski zvezi. Ugotavljamo tudi, da so pri finančni udeležbi staršev med posameznimi osnovnimi šolami velike razlike.

Starši so finančno udeleženi celo pri izvedbi obveznega programa, ki bi se moral financirati iz javnih sredstev. V obvezni program osnovne šole od letošnjega šolskega leta sodi tudi šola v naravi, vendar so sredstva, ki jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nameni šolam za izvedbo šole v naravi, občutno prenizka.

Vir: Statistični urad
Infografika: Zveza aktivov svetov staršev Slovenije

Napovedujemo

Zbiranje skupnih nabavnih cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv

V naslednjih dneh bomo začeli zbirati podatke o skupnih nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učenci uporabljali na posameznih šolah v šolskem letu 2016/17. Z analizo zbranih podatkov želimo ugotoviti razlike v skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in številu predmetov z delovnimi zvezki med posameznimi šolami ter med posameznimi aktivi v določenem šolskem letu in spremljati spremembe skupne nabavne cene delovnih zvezkov in števila predmetov z delovnimi zvezki v različnih šolskih letih.

Analiza je ena od informaciji, ki naj bi pripomogla k konstruktivnemu pogovoru med starši in učitelji pri potrjevanju skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv s strani svetov staršev osnovnih šol.

Podatki o spremljanju cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih ZASSS zbira od leta 2011, so objavljeni na spletni strani Delovne skupine za učna gradiva, ki je dostopna tudi preko www.zasss.si (Levi menu->Aktivnosti->DS UG).

Srečanje z ministrico za izobraževanje, znanost in šport

Predstavniki Zveze aktivov svetov staršev Slovenije se bodo predvidoma 6. julija 2016 sestali z ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič.

V vednost

Nov model za oskrbo z učnimi gradivi

V zadnjih tednih šolskega leta je bilo v medijih veliko informacij, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravlja nov model oskrbe z učnimi gradivi. Iz nekaterih prispevkov bi se dalo napačno razumeti, da bi lahko bila učna gradiva za starše cenejša že z naslednjim šolskim letom. Na ministrstvu res deluje DS za urejanje učbeniške politike, v kateri ima predstavnika tudi ZASSS. Naloga DS je koordinacija priprave celovite rešitve učbeniških skladov (časovnica, aktivnosti, izvedba) ter priprava načel vpeljave elektronskih gradiv. Tudi če bi ministrstvo potrdilo nov učbeniški model, bi bil ta glede na zadnji predlog uveljavljen šele v letu 2019.

Poučevanje drugega tujega jezika v osnovni šoli

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport napoveduje javno razpravo o poučevanju drugega tujega jezika v osnovni šoli. Obvestilo o začetku javne razprave bomo objavili na spletni strani www.zasss.si.

Prebrali smo

»Skoraj na vse, kar spravi v pogon naše centre za srečo, se sorazmerno hitro navadimo. Najpomembnejša izjema so: drugi ljudje. Nasmeh, dobri pogovori, skupen obrok, majhna skupna dejavnost - to je snov, ki nam podarja napolnjeno življenje. Skupna večerja s tremi prijatelji nas napravi veliko bolj srečne in sproži veliko več kakor tristo virtualnih stikov na Facebooku.«

Citirano iz: Manfred Spitzer: Digitalna demenca: kako spravljamo sebe in svoje otroke ob pamet, Celovec, Mohorjeva založba, 2016, str. 291

Pogled čez mejo

Evropska starševska zveza (EPA)

Z velikimi nenakostmi v socialno-ekonomskem statusu otrok se srečujejo vse države Evropske zveze. Na blogu EPA je objavljen prispevek s pozivom politiki, da naj ohrani soočanje z revščino otrok in socialno izključenostjo visoko v svojem političnem programu.

Čez petdeset let ne bo več pomembno, kakšen avto ste vozili, v kakšni hiši ste živeli, koliko ste imeli na bančnem računu in kako ste se oblačili. A svet bo morda za odtenek boljši, ker ste bili pomembni v življenju nekega otroka.

(Anonimus)

 

E-novice - maj 2016

Okrogla miza o uvajanju digitalnih učnih gradiv

Predsednik ZASSS, dr. Anton Meden, je sodeloval na okrogli mizi o uvajanju digitalnih učnih gradiv, ki jo je organizirala založba Mladinska knjiga.

Nekaj poudarkov iz razprave:

 • Tehnologija je za otroke del vsakdana. Starši bi morali biti bolj ozaveščeni o tem, kdaj naj bi se otroci srečali z digitalnimi orodji.
 • Pogledati je treba širše in se vprašati, kaj je cilj šolanja otrok. Vzgojiti želimo razgledane, kritične, aktivne ljudi, ki bodo premikali svet. Če želimo to doseči, moramo izbrati pot, ki jih bo do tega pripeljala.
 • Marsikatere naloge učenec brez uporabe digitalnih orodij in gradiv ne more narediti.
 • Nekateri sveti staršev imajo oblikovano delovno skupino za učna gradiva, ki zbira in pripravlja gradivo in sodeluje s strokovnimi delavci šole, kar olajša odločitev o skupni nabavni ceni DZ na svetu staršev.
 • Tudi pri uporabi digitalnih orodij velja splošna ugotovitev velikih razlik: med šolami, med učenci in tudi med starši.

Pred zadnjim sestankom svetov staršev

Na spletni strani DS ZASSS za učna gradiva so objavljeni podatki o spremljanju cen delovnih zvezkov (DZ) in drugih učnih gradiv, ki jih ZASSS zbira od leta 2011 (na desni strani – povezave na podatke dosedanjih raziskav).

Za odgovorno in bolj kakovostno izpolnjevanje pristojnosti in dolžnosti sveta staršev za dajanje soglasja k predlogu skupne nabavne cene DZ in drugih učnih gradiv izpostavljamo nekatere dobre prakse oz. predloge, ki jih je zbrala DS ZASSS za učna gradiva:

 • Vsebinsko razpravo o predlaganem naboru DZ in drugih učnih gradiv je smiselno opraviti že pred sejo, na kateri ravnatelj predlaga seznam. Če ima svet staršev stike s sveti staršev sosednjih šol ali šol v aktivu, naj medsebojno primerja skupne nabavne cene in podrobneje pregleda nabor DZ in drugih učnih gradiv za razrede, kjer nabavne cene bistveno odstopajo.
 • Starši imamo pravico in dolžnost opozoriti na neuporabljene DZ in zahtevati ustrezna strokovna pojasnila ter v primerih nezadostnih ali neustreznih pojasnil zahtevati ali dosledno uporabo ali umik DZ s seznama za prihodnje šolsko leto.
 • Nekateri sveti staršev imajo oblikovano delovno skupino za učna gradiva, ki zbira in pripravlja gradivo in sodeluje s strokovnimi delavci šole, kar olajša odločitev o skupni nabavni ceni DZ na svetu staršev.
 • Odločitve o uvedbi, umiku ali zamenjavi določenih DZ ali učnih gradiv staršem razreda ali svetom staršev obrazloži učitelj ali predstavnik strokovnega aktiva.

Naslednje prakse so se izkazale za slabe:

 • Svet staršev ali starši razreda oziroma posamezni starši razpravljajo oziroma želijo odločati o posameznem naslovu DZ oziroma učbenika. Izbira učnih gradiv je avtonomna strokovna presoja učitelja oziroma strokovnega aktiva. Poleg tega je potrebno upoštevati, da so DZ vezani na učbenike v učbeniškem skladu šole. Svet staršev ali starši razreda pa seveda lahko zaprosijo za pojasnila o prednostih ali slabostih enega ali drugega DZ ali učbenika.
 • Sklep o dajanju soglasja se sprejema korespondenčno. Dodana vrednost potrjevanja skupne nabavne cene DZ in drugih učnih gradiv je predvsem razprava in dodaten razmislek o DZ in učnih gradivih, kar bo v naslednjih letih morda privedlo do želenih izboljšav.

Učbeniki, ki so osnovno učno gradivo, ne sodijo v nabor DZ in drugih učnih gradiv, za katere mora ravnatelj pridobiti soglasje sveta staršev k skupni nabavni ceni za posamezen razred. Vsi potrjeni učbeniki so uvrščeni v Katalog učbenikov za osnovno šolo. Svet staršev ni pristojen za dajanje soglasja k učbenikom za naslednje šolsko leto. Predlog učbenikov za naslednje šolsko leto pripravijo strokovni aktivi, potrdi ga ravnatelj, šola pa mora zagotoviti vsem učencem učbenike iz učbeniškega sklada.

Napovedujemo

Zbiranje podatkov o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv

Pred koncem šolskega leta bomo že šesto leto zbirali podatke o skupni nabavni ceni DZ in drugih učnih gradiv. Podrobnejša navodila bomo posredovali v junijskih E-novicah.

V vednost

Priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2016/2017

Zavod RS za šolstvo je objavil Priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2016/2017.

Strokovnjaki Zavoda ob spoštovanju učiteljeve avtonomne izbire in presoje predlagajo, da se pri odločanju o učbenikih, delovnih zvezkih in drugem učnem gradivu med drugim upošteva naslednja priporočila:

 • Gradivo naj omogoča delo z raznovrstnimi besedili in naj razvija branje z razumevanjem strokovnih besedil pri vseh predmetih.
 • Gradivo naj omogoča čim več tvorjenja različnih pisnih besedil – tako za razvoj fine motorike, veščine pisanja kot za razvoj zmožnosti pisanja različnih vrst besedil, npr. povzetkov, utemeljitev, opisov ipd.
 • Gradivo naj razvija višja taksonomska znanja, spodbuja sodelovalno učenje in kritično mišljenje.
 • Pri izbiri strokovnjaki Zavoda svetujejo sodelovanje strokovnih aktivov na šoli in med šolami, saj izkušnje preteklih let kažejo na velike razlike pri cenah kompletov učnih gradiv. Cenovna sprejemljivost učbeniških kompletov (za vse predmete v določenem razredu) je pomemben kriterij izbora.
 • Preveriti je treba dostopnost določenih izbranih gradiv v učbeniških skladih.
 • Poskrbeti je treba, da bodo s stališča dostopnosti učnih gradiv vsi učenci v enakovrednem položaju.
 • Na svetovnem spletišču so že številna brezplačna, kvalitetna in strokovno ustrezna gradiva.
 • Gradiva in materiale, ki se jih pri pouku uporablja redko oz. zelo redko, se lahko nadomesti z gradivi, ki so prosto dostopna na spletu oz. se jih pripravi upoštevaje specifične potrebe učencev.

Prebrali smo

»Branje in pisanje sta osrednji kulturni tehniki, ki se ju v naši knjižni civilizaciji naučimo v otroštvu. Zanesljivo obvladanje knjižnega jezika bistveno prispeva k šolskemu in kasnejšemu poklicnemu uspehu. Zato je optimalno poučevanje branja in pisanja v vrtcu in v šoli velikega pomena za vsakega posameznika pa tudi za celotno družbo.«

Citirano iz: Manfred Spitzer: Digitalna demenca: kako spravljamo sebe in svoje otroke ob pamet, Celovec, Mohorjeva založba, 2016, str. 163

Pogled čez mejo

Evropska starševska zveza (EPA)

Na blogu EPA je objavljen povzetek aprilske konference Evropske starševske zveze o šoli kot poligonu aktivnega državljanstva za starše in otroke. Zamisel za izbiro teme izhaja iz želje ponuditi staršem odgovore na izzive, navedene v Pariški deklaraciji 2015, s poudarkom na aktivnem državljanstvu.

Po uvodih predavanjih prvega dne so drugi dan konference udeleženci po skupinah obravnavali stanje na področju vključevanja staršev in sodelovanja otrok ter delovanja starševskih organizacij. Predstavniki organizacij s področja nekdanje skupne države Korak po korak (Hrvaška), Pomoč deci (Srbija) in ZASSS so izpostavili pomembnost izobraževanja za aktivno državljanstvo in promocijo vključevanja staršev v vzgojno izobraževalni sistem. Evropski starševski zvezi so predlagali, da spodbudi izmenjavo dobrih praks na naslednjih področjih:

 • izbira predstavnikov staršev v organe šole (svete staršev, svete šol, komisije, delovne skupine in podobno),
 • kakovostna izvedba roditeljskih sestankov,
 • partnerstvo med šolo in starši,
 • vzgoja in izobraževanje, ki se osredotoča na učenca,
 • standardi formacije učiteljev.

Udeleženci delavnice so predlagali, da Evropska starševska zveza v kratkem organizira skupno konferenco z Evropsko zvezo ravnateljev (ESHA).

Po koncu konference je sledilo zasedanje Generalne skupščine, ki je sprejela Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije kot polnopravno članico Evropske starševske zveze.

Državljanstvo je težak poklic, ki zavezuje državljana, da oblikuje svoje mnenje in stoji za njim.

(Martha Gellhorn)

 

E-novice - april 2016

Posvetovanje in 7. redno zasedanje Skupščine ZASSS

2. aprila 2016 se je na sedmem rednem zasedanju sestala Skupščina ZASSS. Pred zasedanjem smo organizirali posvetovanje z naslovom »Udeležba staršev pri financiranju šolskega programa«.

Prvič do sedaj se je zgodilo, da je Skupščina v ZASSS vključila dva novoustanovljena aktiva: Aktiv svetov staršev Posavja (ASSP) in Aktiv svetov staršev osnovnih šol celjske regije (ASSOŠCR). Skupščina je sprejela sklep, da ZASSS zaprosi za polnopravno članstvo v Evropski starševski zvezi.

V okviru posvetovanja smo se seznanili s praksami osnovnih šol pri zagotavljanju potrebnih sredstev za izvedbo programa s strani staršev in pogledi, izkušnjami in predlogi staršev, povezanimi z izvedbo in sofinanciranjem šolskega programa. Vsebino posvetovanja bomo povzeli v okrožnici, ki jo bomo objavili v mesecu maju.

Zahvaljujemo se vodstvu in zaposlenim Osnovne šole Sečovlje, ki je gostila naše srečanje.

Sodelovanje pri nacionalni evalvacijski študiji

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije je ponudila sodelovanje pri nacionalni evalvacijski študiji »Evalvacija različnih oblik dodatne strokovne pomoči, ki je otrokom dodeljena v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami«, ki jo izvaja Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, naročnik pa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V okviru raziskave smo 19. aprila v Ljubljani in 20. aprila v Mariboru izvedli delavnici v obliki fokusnih skupin. Skupno se je pogovora udeležilo 17 staršev, ki so izmenjali izkušnje z izvajanjem dodatne strokovne pomoči na šolah. Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za udeležbo.

Napovedujemo

Nacionalno preverjanje znanja

Osrednji namen nacionalnega preverjanja znanja je zagotavljanje dodatnih oziroma povratnih informacij o tem, kako deluje vzgojno-izobraževalni sistem.

Učenci skozi nacionalno preverjanje znanja pridobijo dodatno informacijo o svojem doseženem znanju v nekem obdobju oziroma ob koncu osnovne šole. Tisto, kar so dosegli pod enakimi pogoji kakor njihovi vrstniki, jim omogoča kritično ovrednotenje lastnega dela.

Z dosežki učencev na nacionalnem preverjanju znanja pridobijo učitelji in šole dodatne informacije o znanju in zmožnostih svojih učencev. Te informacije so namenjene kritičnemu vpogledu učiteljev v kakovost učenja in poučevanja, zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti in zmanjševanju razlik v kriterijih ocenjevanja učencev.

V vednost

Posvet Vključenost priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem

Zavod RS za šolstvo 5. maja 2016 organizira posvet »Vključenost priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem«.

Okrogla miza o uvajanju digitalnih učnih gradiv

Mladinska knjiga organizira okroglo mizo o uvajanju digitalnih učnih gradiv. Okrogla miza bo v petek, 13. maja 2016, ob 12h, v Dvoru Jezeršek, Zgornji Brnik 63. Na okrogli mizi bo sodeloval tudi predsednik ZASSS dr. Anton Meden. Pred tem bosta imela predavanji dr. Manfred Spitzer, predstojnik univerzitetne psihiatrične klinike v Ulmu, in dr. Adriaan van der Weel, raziskovalec sodobnih medijev.

Predavanje prof. dr. Manfreda Spitzerja

Mohorjeva družba Celovec v sodelovanju z Mladinsko knjigo organizira predavanje dr. Manfreda Spitzerja ob izidu prevoda njegove knjige Digitalna demenca. Predavanje bo v petek, 13. maja 2016 ob 18h, v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Predavanje bo v angleškem jeziku. Za udeležbo je potrebna prijava do 11. maja 2016 na zalozba@mohorjeva.at.

Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju

Nacionalni inštitut za javno zdravje organizira zaključno srečanje projekta »Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju«. Srečanje bo 24. maja 2016 v Grand Hotelu Union Ljubljana. Za udeležbo je potrebna prijava do 16. maja 2016 na https://www.1ka.si/a/92228.

Postopek imenovanja ravnatelja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 30. marca 2016, pripravilo novo okrožnico o postopkih imenovanja ravnatelja/ravnateljice. Okrožnici so dodani tudi ustrezni obrazci.

Priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2016/2017

Zavod RS za šolstvo je objavil Priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2016/2017.

Posvetovalno telo praktikov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 20. aprila 2016 objavilo Javni poziv zainteresiranim posameznikom, da kandidirajo v Posvetovalno telo praktikov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Zapisali smo

»Za dobre odnose in uspeh otroka je pomembno, da se zavedamo, da imamo starši in učitelji isti cilj ter da med nami vlada zaupanje. Bistven je zgled, ki ga dajemo našim otrokom oboji: starši in učitelji! Danes si ne upamo nič več zahtevati: starši od otrok, učitelji od otrok in staršev, ravnatelji od učiteljev... Prevečkrat imamo danes vsi pretirano zaščitniški odnos do otrok; otrok ne izpostavljamo nobenim ali pa le premajhnim zahtevam, naporom. Brez napora pa otroci ne bodo postali samostojne in odgovorne osebe, pripravljene na življenje.«

Citirano iz: Okrožnica št. 4/2012 s posvetovanja ZASSS »Odnosi med starši in učitelji – temelj vzgoje v šoli«, Škofja Loka, 20. oktober 2012, str. 7

Pogled čez mejo

Evropska starševska zveza (EPA)

Evropska starševska zveza (EPA) organizira 29. in 30. aprila 2016 redno zasedanje Generalne skupščine in konferenco na temo usposabljanja staršev in otrok za aktivno državljanstvo.

Pričakujemo, da bo Generalna skupščina EPA sprejela Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije kot polnopravno članico Evropske starševske zveze.

Skupaj s televizijo

»Če želimo trden trikotnik, morajo biti trdne vse njegove stranice in tudi v našem današnjem trikotniku, šola - starši - otroci, je pomembna skladnost vseh členov. Vsak ima svojo vlogo in skupen cilj: zadovoljnega in uspešnega učeneca, ki opravlja šolske obveznosti. To pa mu omogočajo in pri tem stojijo ob strani starši in učitelji.«

Tako se je začela oddaja Turbulenca z naslovom Trikotnik: šola - otroci - starši. Vabimo vas k ogledu oddaje, v kateri se je voditeljica Milica Prešern pogovarjala s psihologinjo Evo Kuhar Hrovat in predsednikom ZASSS dr. Antonom Medenom.

Priti skupaj je začetek. Ostati skupaj je napredek. Delati skupaj je uspeh.

(Henry Ford)

 

E-novice - marec 2016

Sestanek Koordinacije ZASSS

Na tretjem sestanku v tem šolskem letu se je v ponedeljek, 7. marca 2016, srečala Koordinacija ZASSS. Sestanek je bil namenjen pregledu aktualnega dogajanja in pripravi na posvetovanje in zasedanje Skupščine.

Seminar s področja pristojnosti in delovanja svetov staršev

ZASSS je 7. marca 2016 izvedla seminar z naslovom »Obravnava poročil ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki«. Sodelujoči na seminarju so izmenjali izkušnje pri obravnavi letnih delovnih načrtov, poročil o uresničitvi LDN, poročil o uresničevanju vzgojnega načrta, poročil o izvedbi in analizi dosežkov nacionalnega preverjanja znanja, letnem poročilu o delu projektne skupine za uvajanje 1. tujega jezika in drugih poročil o vzgojno-izobraževalni problematiki.

Delovni skupini na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport delujeta dve delovni skupini, v kateri sodelujeta tudi predstavnika ZASSS: DS za urejanje učbeniške politike in DS za ureditev položaja drugega tujega jezika.

Napovedujemo

Sodelovanje pri nacionalni evalvacijski študiji

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije je ponudila sodelovanje pri nacionalni evalvacijski študiji »Evalvacija različnih oblik dodatne strokovne pomoči, ki je otrokom dodeljena v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami«, ki jo izvaja Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, naročnik pa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V okviru raziskave bomo izvedli dve delavnici v obliki fokusnih skupin s približno 10 do 15 sodelujočimi.

Namen evalvacijske študije je podrobno analizirati značilnosti individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami, izvajanje dodatne strokovne pomoči ter preveriti, kako se izvajanje dodatne strokovne pomoči odraža v zmanjševanju ovir, primanjkljajev oz. motenj skozi učne dosežke otrok s posebnimi potrebami ter skozi njihovo socialno vključenost v okolje v osnovnih in srednjih šolah. V ta namen so v okviru študije svoje mnenje na podlagi anketnih vprašalnikov o problematiki izvajanja dodatne strokovne pomoči podali strokovni delavci na osnovnih in srednjih šolah in nekateri učenci oz. dijaki s posebnimi potrebami. Z namenom pripraviti poglobljeno kvalitativno analizo, so raziskovalci na majhnem vzorcu šol izvedli fokusne skupine, kjer je pogovor tekel o dodatni strokovni pomoči za otroke s posebnimi potrebami, podobno pa želijo izvesti tudi na ravni staršev.

Vsi podatki, ki bodo zbrani v evalvacijski študiji, bodo obravnavani zaupno, v nobenem primeru ne bo mogoče razkriti identitete katerekoli institucije ali posameznika.

Delavnici oz. fokusni skupini bosta 19. aprila 2016 v Ljubljani in 20. aprila 2016 v Mariboru, v obeh primerih v popoldanskem času. Točno uro in kraj izvedbe delavnic bomo prijavljenim sporočili naknadno. Vabimo vse, ki bi želeli sodelovati na delavnici, da se prijavite po e-pošti na naslov info@zasss.si. Prosimo, da ob tem navedete tudi, katere od dveh delavnic se boste udeležili.

V vednost

Delavnica v okviru projekta Strategija razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo kot nacionalni koordinator projekta Strategija razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji, ki ga izvaja Slovenija v sodelovanju z OECD, bo 7. aprila 2016 v okviru projekta organiziralo delavnico »Delavnica 'pod drobnogledom' z vodenjem OECD«.

Vključevanje priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je odprlo spletno stran Vključevanje priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja. Na spletni strani so na voljo vsebine namenjene vsem javnostim, predvsem pa učiteljem, vodstvom šol in staršem, da pridobijo uporabne informacije glede vključevanja otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.

Zavod RS za šolstvo pripravlja spletno učilnico, kjer bodo zbrane podrobne informacije o vključevanju otrok beguncev. Na njihovi strani je objavljen seznam gradiv v podporo izvajanja medkulturne prakse v vrtcih in šolah.

Zapisali smo

»Starši morajo ob reševanju individualnega problema spoštovati vrstni red komunikacije. Najprej in to čimprej se problem rešuje v trikotniku učenec-učitelj-starš. Po potrebi se lahko k reševanju povabi razrednika. Ob večjih težavah lahko pomaga še svetovalna služba ali ravnatelj. Konkretnih osebnih problemov se ne izpostavlja na svetu staršev.«

Citirano iz: Okrožnica št. 4/2012 s posvetovanja ZASSS »Odnosi med starši in učitelji – temelj vzgoje v šoli«, Škofja Loka, 20. oktober 2012, str. 11

Pogled čez mejo

Evropska starševska zveza (EPA)

Na blogu EPA je objavljen prispevek Parents concerns about the Skill Agenda, v katerem je predstavljen kritičen pogled na politiko Evropske komisije na področju spretnosti.

Skupaj s televizijo

Vabimo vas k ogledu Porote v okviru oddaje Dobro jutro. Sogovorniki, Alenka Krapež, ravnateljica Gimnazije Vič v Ljubjani, Marko Juhant, specialni pedagog, Gregor Pečan, predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva ter dr. Anton Meden, predsednik ZASSS, so izmenjali mnenja o odnosu staršev in učencev do učiteljev.

Vse prepogosto dajemo otrokom odgovore, ki naj si jih zapomnijo, namesto problemov, ki naj jih rešijo.

(Robert Lewin)

 

E-novice - februar 2016

Pomena varne rabe interneta se zavedamo tudi v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije. Zato se je Zveza lansko leto vključila v delo sveta Centra za varnejši internet. Center za varnejši internet in točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI od leta 2005 delujeta znotraj evropske mreže centrov za varnejši internet INSAFE.

Osrednji dogodek evropske mreže centrov za varnejši internet je mednarodni dan varne rabe interneta, drugi torek v februarju. Že trinajsto leto na ta dan v več kot 100 državah potekajo dogodki, ki so namenjeni osveščanju o pomenu varne rabe interneta in mobilnih naprav.

V aktivnostih v okviru meseca varne rabe interneta letos sodeluje okoli 300 učiteljev in drugih strokovnih delavcev iz več kot 270 osnovnih in srednjih šol ter drugih izobraževalnih zavodov. Je med njimi tudi vaša šola?

Vodstvenim delavcem šol (ravnateljem in pomočnikom ravnateljev) je bil namenjen izobraževalni seminar z naslovom »Problematika spletne varnosti v šolah – Smernice za vodstvo šol«, 11. februarja 2016.

V pomoč pri reševanju težav pri uporabi interneta in mobilnih naprav, s katerimi se srečujejo na šolah, bosta v kratkem na voljo dva priročnika. Dostopna bosta preko spleta.

K temu, da bo internet prijaznejši do vseh, pa najbolj prispevamo njegovi uporabniki. Vsi bi morali spoštovati tako svojo zasebnost kot tudi zasebnost drugih in skrbeti, da je internet prijazno okolje za vse uporabnike, od najmlajših do najstarejših.

Prav zato smo letos k osveščeni rabi in osveščanju mladih o varnosti na internetu povabljeni s sloganom »Prispevaj k prijaznejšemu internetu tudi ti!«. Še posebej smo k temu poklicani starši.

Napovedujemo

Seminar s področja pristojnosti in delovanja svetov staršev

ZASSS bo 7. marca 2015 izvedla seminar z naslovom »Obravnava poročil ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki«.

Zasedanje Skupščine Zveze aktivov svetov staršev Slovenije

Letošnje redno zasedanje Skupščine Zveze aktivov svetov staršev Slovenije bo v soboto, 2. aprila 2016.

V vednost

Vzgoja in izobraževanje otrok in mladih s posebnimi potrebami: problemi, dileme, rešitve

Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije bo 4. marca 2016 organizirala strokovni posvet z delavnico »Vzgoja in izobraževanje otrok in mladih s posebnimi potrebami: problemi, dileme, rešitve«.

Prebrali smo

 • Zakaj je otrokom všeč Instagram?
 • Ali za Instagram velja omejitev glede najnižje dovoljene starosti?
 • Katerim tveganjem so izpostavljeni uporabniki Instagrama?
 • Na kakšen način je mogoče najboljše zagotoviti varnost otrok v storitvi Instagram?
 • Ali bi moral biti profil mojega otroka zaseben?

Odgovore na ta vprašanja in še marsikaj drugega lahko preberemo v Vodiču za starše o storitvi INSTAGRAM.

V vodiču najdemo koristne informacije in odgovore na najpogostejša vprašanja, ki jih zastavljajo starši o Instagramu. Poleg opisa aplikacije se v zloženki nahajajo tudi nasveti o zasebnosti na Instagramu, odgovornem objavljanju in nasveti, kaj storiti v primeru nadlegovanja.

Vir: Vodič za starše o storitvi INSTAGRAM

Pogled čez mejo

Evropska starševska zveza (EPA)

Evropska starševska zveza konec aprila organizira konferenco v Dubrovniku.

Na eni od delavnic bodo udeleženci izmenjali izkušnje na temo vključevanja staršev v osnovno šolstvo z vidika regulative in prakse. Vabimo vas, da nam posredujete vaše izkušnje na info@zasss.si. V pomoč vam posredujemo nekaj izhodišč:

 • Ali ste prejeli vse potrebne informacije o pristojnostih in nalogah sveta staršev ter postopkih izbiranja predstavnikov oddelkov?
 • Na kakšen način (v živo ili po e-pošti) se starši učencev posameznega oddelka dogovarjajo o temah, ki jih bo njihov predstavnik kasneje predstavil na sestanku sveta staršev?
 • Ali predstavnik v svetu staršev poroča staršem oddelka o razpravah in sklepih sastanka sveta staršev?
 • So zapisniki sestanka sveta staršev javni oziroma, ali se jih staršem, ki niso člani sveta staršev, posreduje po e-pošti?
 • Kako ocenjujete sodelovanje med šolo in starši? Kaj bi se dalo spremeniti, da bi bilo sodelovanje boljše?
 • Katere teme svet staršev obravnava na sestankih?
 • Ali šola upošteva predloge staršev?

Veseli bomo, če boste k sodelovanju uspeli povabiti tudi ravnatelje. V tem primeru bi k prešjnjim dodali še tile vprašanji:

 • Kakšen je odziv staršev na sastanke sveta staršev?
 • Ali svet staršev predlaga spremembe, vezane na kurikul?

Skupaj s televizijo

Praznovanju meseca varne rabe interneta se je pridružila RTV Slovenija, ki bo začela s predvajanjem izobraževalnih risank Ovce.sk, ki mlade osveščajo glede varne rabe interneta in mobilnih naprav

Vir: Dan varne rabe interneta

Pogovarjanje je bližina in toplina,

s pogovarjanjem smo družina in skupina.

S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta,

s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta.

(Andrej Rozman Roza)

 

E-novice - december 2015

Sestanek Koordinacije ZASSS

V četrtek, 17. decembra 2015, se je zadnjič letos sestala Koordinacija ZASSS. Seja je bila namenjena načrtovanju dela v času do rednega zasedanja Skupščine, ki bo 2. aprila 2016.

Srečanje z ministrico za izobraževanje, znanost in šport

V četrtek, 17. decembra 2015, so se predstavniki ZASSS srečali z ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič in njenimi sodelavci.

Na pogovoru so izmenjali poglede na nekaj aktualnih vprašanj:

Na MIZŠ je začela z delom DS za ureditev položaja drugega tujega jezika v OŠ, v kateri sodeluje tudi predstavnik ZASSS.

V vednost

Subvencionirano kosilo učencev

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2015.

Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev. Sprememba še vedno priznava brezplačno kosilo učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji.

S 1. januarjem 2016 stopita v veljavo določbi, po katerih bodo do delne subvencije upravičeni tudi učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji in sicer na naslednji način:

Avtonomija in uvajanje alternativnih oblik dela v šoli in vrtcu

Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci bo 19. in 20. februarja 2016 organizirala mednarodni strokovni simpozij in tržnico znanja "Avtonomija in uvajanje alternativnih oblik dela v šoli in vrtcu".

Prebrali smo

Pogosto mi postavljajo isto vprašanje. Kaj je narobe v izobraževanju in zakaj? Kakšno naj bi bilo izobraževanje, ko bi ga mogli na novo izumiti? Bi imeli šole? Bi bile različnih vrst? Kaj bi se dogajalo v njih? Bi jih morali obiskovati vsi in kdaj bi morali začeti? Bi pisali teste? In če pravite, da lahko spremenim izobraževanje, kje naj začnem?

Citirano iz: Ken Robinson, Lou Aronica: Kreativne šole, 2015, Uvod: Minuta pred polnočjo.

Pogled čez mejo

Evropska starševska zveza (EPA)

Na blogu EPA je objavljen povzetek novembrske konference Evropske starševske zveze, na kateri je preko 80 udeležencev iz več kot 25 držav obeležilo 30 let njenega delovanja.

Prvi dan konference je bil namenjen pogledu v preteklost. Osrednji dogodek je bila okrogla miza, na kateri je sodelovala večina dosedanjih predsednikov - tudi prvi med njimi in eden štirih ustanoviteljev EPA, 87 letni Mario Viscovi.

Drugi dan konference so imeli udeleženci priložnost sodelovati na različnih delavnicah:

 • o sodelovanju med starši in ravnatelji,
 • o izzivih večjezičnosti in večkulturnosti,
 • o aktivnem državljanstvu,
 • o podpori starševstvu,
 • o usklajevanje poklicnega in družinskega življenja,
 • o projektu parentnets.

Ob 30-letnici delovanja je Evropska starševska zveza izdala brošuro The Voice of Parents 1985-2015.

Namesto televizije

Nobena stvar ne naredi človeka srečnejšega kot njegovo lastno prepričanje, da je naredil najboljše, kar je mogel.

(Mihailo Pupin)

 

E-novice - november 2015

Seminar s področja pristojnosti in delovanja svetov staršev

ZASSS je 19. oktobra 2015 v Ljubljani prvič, 17. novembra 2015 pa v Mariboru v organizaciji Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol še drugič izvedla seminar z naslovom »Pridobivanje soglasja sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv«. Skupno so na obeh seminarjih udeleženci izmenjali prakse pridobivanja soglasja na približno 40 osnovnih šolah.

S tem smo povečali nabor seminarjev, ki jih ponujamo v izvedbo aktivom, na pet:

Dogodki

November je bil v znamenju zanimivih dogodkov s področja vzgoje in izobraževanja. Opozarjamo na nekaj odmevnejših, na katerih so sodelovali tudi predstavniki ZASSS.

Nacionalna konferenca ob mesecu preprečevanja zasvojenosti »Z novimi pristopi do novih generacij«

Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Ravne na Koroškem je 5. novembra 2015 organiziral nacionalno konferenco ob mesecu preprečevanja zasvojenosti »Z novimi pristopi do novih generacij«.

Na konferenci so predstavnice NIJZ predstavile prevod dokumenta Standardi v preventivi.

V Zborniku predstavitev lahko med drugim preberete zanimive podatke o zasvojenosti z igrami na srečo med mladimi in novih psihoaktivnih snoveh.

Delovno srečanje - zasnova Usposabljanja za svete šol

Predstavniki ZASSS so se 11. novembra 2015 udeležili delovnega srečanja v organizaciji Šole za ravnatelje, ki je bilo namenjeno izmenjavi pogledov na delovanje svetov šol in vrtcev. Na delavnici so sodelovali predstavniki vseh déležnikov, ki so zastopani v svetu šole (zaposleni, starši, dijaki, ustanovitelji) in predstavniki ravnateljev.

Namen srečanja je bil pridobiti informacije o tem, katere pristojnosti se članom svetov zdijo pomembne, kakšno je mnenje o njihovi lastni vlogi in poziciji znotraj sveta šole ali vrtca ter katere vsebine znotraj usposabljanja bi za bolj kakovostno delo v svetu potrebovali.

Eden od pomembnih zaključkov srečanja je bil, da sveti zavodov lahko bistveno pripomorejo k večji uspešnosti dela šole ali vrtca, za kar pa je potrebno opolnomočenje članov svetov zavodov z ustreznimi znanji, da bodo kompetentno delovali v svetih vrtcev in šol.

Nacionalna konferenca Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 18. in 19. novembra 2015 organiziralo nacionalno konferenco »Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja«.

Cilji konference so bili predstavitev različnih pristopov k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v izobraževanju v Evropi, širitev rezultatov preteklih projektov s področja kakovosti, razprava o sistemu kakovosti in iskanje odgovora, katere dejavnosti zavodov je mogoče vključiti v (samo)evalvacijo kakovosti in kako.

Med uvodnimi predavatelji na eni od petih tematskih stez (Sodelovanje z déležniki) je bil tudi predstavnik ZASSS, predsednik ASSOŠPK David Rupnik s predstavitvijo prispevka Odnosi med starši in učitelji – pomemben steber kakovosti v šoli. Prispevek je objavljen v Zborniku konference na straneh 225 - 230.

Napovedujemo

Srečanje z ministrico in njenimi sodelavci

V četrtek, 17. decembra 2015, se bodo predstavniki ZASSS predvidoma sestali z ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič in njenimi sodelavci.

V vednost

Razprava o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) je končana

MIZŠ je 21. septembra 2015 odprlo forum za javno razpravo o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ). V razpravi je sodelovalo nekaj čez 130 razpravljavcev. Razprave, ki jih je ministrstvo prejelo po elektronski pošti, so še vedno dostopne na povezavi, dostop do foruma pa je bil prekinjen v prvem tednu novembra. Vabimo vas, da si preberete Prispevek ZASSS k razpravi o NPZ.

Prebrali smo

Značilnosti preventivnih programov, ki prinašajo pozitivne učinke. Takšni programi nudijo:

Značilnosti programov/preventivnih aktivnosti, ki ne prinašajo učinkov oziroma prinašajo negativne učinke:

Povzeto iz: International Standards on Drug Use Prevention, Dunaj, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2015, str. 14, 15.

Prisluhnimo

Pogovor z mag. Marjeto Doupono o tem, kako je slovenski šolski sistem izrazito naravnan k temu, da prelaga pomemben delež razlage snovi, učenja in priprave na pouk na starše in posledično velikem vplivu materialnih razmer, v katerih otrok odrašča, na njegovo njegovo učno uspešnost.

Pogled čez mejo

Generalna skupščina in konferenca Evropske starševske zveze

Evropska starševska zveza (EPA) organizira 27. in 28. novembra 2015 redno zasedanje Generalne skupščine in konferenco. Dogodek bo namenjen predvsem pregledu prvih tridesetih let delovanja EPA.

Na zasedanju bo Generalna skupščina sprejela Manifest 2015, udeleženci pa se bodo seznanili tudi z rezultati mednarodnih raziskavah, ki jih je EPA izvedla med poletnimi počitnicami, in sicer o vključevanju staršev v delo šole ter o stroških, ki so povezani s šolanjem otrok.

Spodbude prihajajo od zunaj, spoznanja od znotraj, a le, ko oboje sovpade, dobimo razvoj.

(Seneka)

 

E-novice - september 2015

Pred prvimi sestanki svetov staršev

Na podstrani DS za pristojnosti in delovanje svetov staršev, dostopne preko spletne strani ZASSS (Levi meni -> Aktivnosti -> DS PDSSt), opozarjamo na del vsebine dopisa, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) posredovalo šolam pred začetkom šolskega leta, in je dostopen na povezavi.

Na isti spletni strani je objavljena tudi delna vsebina Sklepa o merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov osnovnih šol. Opozarjamo na pojasnilo predstavnikov MIZŠ na sestanku s Koordinacijo ZASSS, 9. decembra 2013, da šole niso upravičene zbirati sredstev za brisače, fotokopiranje in podobne stroške, saj sredstva za ta namen prejmejo od ministrstva.

S tem šolskim letom je šola v naravi postala del osnovnega programa osnovne šole. Učencem, ki se šole v naravi ne udeležijo, mora šola v času šole v naravi organizirati primerljive dejavnosti. V dopisu, ki ga omenjamo v prvem odstavku, je MIZŠ posebej opozorilo na skrbno načrtovanje šole v naravi in ostalih nadstandardnih dejavnosti, ki jih financiramo ali sofinanciramo starši in opozorilo na razmislek o dodani vrednosti organiziranja več kot ene šole v naravi.

V tem šolskem letu šole nadaljujejo z izvajanjen neobveznih izbirnih predmetov v 4., 5., 7. in 8. razredu. Šola je učencem od 4. do 8. razreda dolžna ponuditi možnost učenja drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta, učencem 1. razreda pa učenja 1. tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta. Več o oblikovanju skupin in izvajanju neobveznih izbirnih predmetov najdete na tej povezavi.

Točke, ki jih sveti staršev praviloma obravnavajo na septembrski seji so navedene na povezavi. V primeru, da svet staršev na zadnjem sestanku v prejšnjem šolskem letu ni obravnaval oziroma sprejel predloga ravnatelja o nadstandardnih storitvah, mora na septembrski seji obravnavati tudi to točko. Tudi če je predlog nadstandardnih storitev podan v sklopu predstavitve letnega delovnega načrta, mora vodstvo šole oziroma vrtca zanj pridobiti soglasje sveta staršev in ne le mnenja, kot to velja za letni delovni načrt. MIZŠ je v dopisu šole še posebej opozorilo, da morajo starše vnaprej seznaniti z vsemi organizacijskimi podrobnostmi in stroški.

Sestanek Koordinacije ZASSS

Prvič v tem šolskem letu se je 21. septembra 2015 sestala Koordinacija ZASSS. Sestanek je bil namenjen obravnavi aktualnih vprašanj in načrta dela za šolsko leto 2015/16.

Na sestanku se je predstavilo Učiteljsko združenje Slovenije.

Zbiranje skupnih nabavnih cen DZ in drugih učnih gradiv

Tako kot smo napovedali ob koncu prejšnjega šolskega leta, tudi letos zbiramo skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv. Analiza bo objavljena v okrožnici, predvidoma do sredine decembra 2015.

Rezultati raziskave o potrjenih skupnih nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2014/15 so objavljeni v okrožnici 2/2014 in na podstrani DS za učna gradiva, ki je dostopna tudi preko spletne strani ZASSS (Levi meni -> Aktivnosti -> DS UG).

Sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport

Počitnice smo izkoristili za okrepitev sodelovanja z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Na dveh od treh sestankov s predstavniki MIZŠ je sodelovala tudi ministrica dr. Maja Makovec Brenčič.

Na MIZŠ je začela z delom DS za urejanje učbeniške politike, v kateri sodeluje tudi predstavnik ZASSS. Nalogi delovne skupine sta:

Napovedujemo

Seminar s področja pristojnosti in delovanja svetov staršev

ZASSS bo 19. oktobra 2015 izvedla seminar z naslovom "Dajanje soglasja k skupni nabavni ceni DZ in drugih učnih gradiv".

V vednost

Vabilo k javni razpravi o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ)

MIZŠ je 21. septembra 2015 odprlo forum za javno razpravo o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ). Forum bo odprt za sodelovanje do konca oktobra. Povabilo k sodelovanju in dostop do foruma sta na povezavi.

Posvet Internet na dlani: E-zlorabe otrok, Ljubljana, 29. september 2015

Prijavna točka Spletno oko v okviru Centra za varnejši internet Slovenije bo v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi in Združenjem za informatiko in telekomunikacije 29. septembra 2015 organizirala posvet o problematiki zlorabe otrok na spletu z naslovom Internet na dlani: E-zlorabe otrok.

Pogled čez mejo

30 let delovanja Evropske starševske zveze

Letos mineva 30 let, odkar je bila ustanovljena Evropska starševska zveza (European Parents Association - EPA). EPA bo obletnico obeležila na jesenskem zasedanju Generalne skupščine. Na zasedanju bo skupščina predvidoma sprejela Manifest 2015.

Vabimo vas k pripombam na osnutek besedila. Pošljete jih lahko do konca septembra na info@zasss.si.

Cilj šole naj bo pripraviti mlade, da se bodo lahko izobraževali vse življenje.

(Robert Hutch)