Glavni menu

DS za pristojnosti in delovanje svetov staršev

Glejte. Poslušajte. Izbirajte. Delujte. (Barbara Hall)

Delovna skupina za pristojnosti in delovanje svetov staršev

Delovna skupina je bila ustanovljena s sklepom Koordinacije ZASSS, 7. 2. 2012. DS ima naslednje naloge:

15. 9. 2015

Začetek šolskega leta 2015/16

Zunanji izvajalci

Pri izvajanju različnih dejavnosti v šolah večkrat sodelujejo zunanji sodelavci. Ti nimajo statusa redno zaposlenih oseb v šoli. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) v 107.a členu določa, v katerih primerih oseba ne more skleniti delovnega razmerja oziroma opravljati dela v šoli. Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oziroma opravljati dela oseba, ki:

Storilcem, ki jih opredeljuje ta zakonska določba, je potrebno onemogočiti kakršen koli dostop do otrok med poukom in med vsemi aktivnostmi, ki jih organizira šola, oziroma omogoča njihove izvajanje. Zato je potrebno pri vključevanju zunanjih oseb zahtevati, da ob prijavi predložijo potrdilo o iz kazenske evidence. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.

Sprememba socialne zakonodaje

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2015.

Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev. Sprememba še vedno priznava brezplačno kosilo učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 18% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji.

S 1. januarjem 2016 stopita v veljavo določbi, po katerih bodo do delne subvencije upravičeni tudi učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji in sicer na naslednji način:

– nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila;

– nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

Fotokopiranje in Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP, UL RS, št. 16/07 - UPB, 68/08 in 110/13 ) kot materialno avtorsko pravico opredeljuje tudi pravica do reproduciranja, ki vključuje tudi fotokopiranje. To pomeni, da brez dovoljenja avtorja reproduciranje varovanega avtorskega dela ni dovoljeno. Od tega splošnega pravila določa ZASP v 50. členu izjemo za tako imenovano privatno in drugo lastno reproduciranje, s tem da fizični osebi dovoljuje fotokopiranje že objavljenega dela v največ treh primerkih. Javni arhivi, javne knjižnice ter izobraževalne in znanstvene ustanove lahko prav tako v največ treh primerkih za lastne potrebe prosto fotokopirajo avtorsko delo, če to storijo iz lastnega primerka in če pri tem nimajo namena dosegati neposredne in posredne gospodarske koristi.

Pri tem moramo opozoriti, da po ZASP ni dovoljeno fotokopiranje pisnih del v obsegu celotne knjige, kamor sodijo tudi učbeniki, razen če je njena naklada izčrpanaa že najmanj dve leti.

Na domnevno nezakonito fotokopiranje avtorskih gradiv slovenskih šolah so založniki in avtorji opozorili v Deklaraciji o avtorskih pravicah, pri čemer so opozorili tudi na možnost vložitve tožbe zoper šole, kje bi bilo nedovoljeno fotokopiranje ugotovljeno.

Nekateri novi podzakonski akti, ki so bili sprejet med poletnimi počitnicami 2015:
11. 5. 2015

Priprave na šolsko leto 2015/16

Neobvezni izbirni predmeti

V skladu z 22. členom prehodnih in končnih določb ZOsn se bodo v šolskem letu 2015/2016 izvajali neobvezni izbirni predmeti v 4. in 5. razredu ter v 7. in 8. razredu:

Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov od 4. do 9. razreda se oblikujejo iz učencev drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, ne pa iz učencev posameznega razreda. Največje možno število učnih skupin za izvedbo pouka neobveznih izbirnih predmetov za učence drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja se določi tako, da se število učencev drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja deli s 24. Če je na ta način izračunano število decimalno število, se število učnih skupin za posamezno obdobje vedno zaokroži navzgor do celega števila. Učna skupina za izvajanje posameznega neobveznega izbirnega predmeta od 4. do 9. razreda se oblikuje za najmanj 12 učencev, če pa je to edina učna skupina na šoli, pa za najmanj 8 učencev.

Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta šport in neobveznega izbirnega predmeta tehnika se deli, če je v njej 21 ali več učencev.

V šolskem letu 2015/2016, ko se pouk neobveznih izbirnih predmetov od 4. do 9. razreda izvaja za učence 4., 5., 7. in 8. razreda, šola lahko oblikuje učno skupino za najmanj 5 učencev, če je to edina učna skupina za posamezno obdobje na šoli.

Učne skupine se pri pouku neobveznih izbirnih predmetov oblikujejo ločeno za matično šolo in za podružnico šole. V primeru, ko zaradi premajhnega števila učencev na podružnici šole ne morete oblikovati učne skupine, lahko, če zagotovite pogoje za organizacijo izvedbe, učence iz podružnice vključite v učno skupino na matični šoli, učence iz več podružnic pa lahko tudi na eni od podružnic.

Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom šola ne izvaja pouka neobveznih izbirnih predmetov.

Za dodatne informacije v zvezi z uvajanjem neobveznih izbirnih predmetov je še vedno aktualna lanska okrožnica ministrstva. Nekaj informacij o ponudbi in vsebinah neobveznih izbirnih predmetov najdemo tudi na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Postopno uvajanje tujega jezika v 2. razred

V šolskem letu 2015/2016 se nadaljuje postopno uvajanje tujega jezika v 2. razred osnovne šole. V šolskem letu 2014/2015 se pouk tujega jezika v 2. razredu izvaja v 61 osnovnih šolah. Ministrstvo je na svoji spletni strani dne 20. 4. 2015 objavilo sklep o izboru šol, ki se bodo vključile v postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole v šolskem letu 2015/2016. S sklepom je določeno, da se v drugi krog postopnega uvajanja pouka tujega jezika v 2. razred osnovne šole v šolskem letu 2015/2016 vključi 90 osnovnih šol. Tako se bo pouk tujega jezika v naslednjem šolskem letu izvajal v skupaj 151 šolah, in sicer v 384 oddelkih 2. razreda (7733 učencev) in v 152 oddelkih 3. razreda (2948 učencev).

Kritje materialnih stroškov osnovnih šol

Za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v letu 2015 za programsko odvisne materialne stroške šolam zagotavlja sredstva v naslednji višini:

Nekateri novi podzakonski akti: