Glavni menu

ZOFVI

UL RS 40/2012, 30. 5. 2012

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

UL RS 20/2011, 18. 3. 2011

ZOFVI-I

UL RS 58/2009, 27. 7. 2009

ZOFVI-H

UL RS 36/2008, 11. 4. 2008

ZOFVI-G

UL RS 16/2007, 23. 2. 2007

ZOFVI-UPB5

UL RS 129/2006, 12. 12. 2006

ZOFVI-F

UL RS 98/2005, 7. 11. 2005

ZOFVI-UPB4

UL RS 65/2005, 8. 7. 2005

ZOFVI-E

UL RS 115/2003, 14. 11. 2003

ZOFVI-UPB3

Temelj vsake države je vzgoja mladih. (Diogen)

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je krovni zakon za šolstvo. Ureja področja predšolske vzgoje, osnovne šole, srednjega ter višjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, gimnazij, izobraževanja odraslih, vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in osnovno glasbeno izobraževanje.

Predlog novele ZOFVI

Ob koncu šolskega leta 2010/11 je bil na portalu e-demokaracija objavljen predlog novele ZOFVI. Izpostavljamo nekaj predlogov sprememb:

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VIZ – spremembe 20.a člena in novi 20.b – 20.e čl.: Za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VIZ je pristojen Svet za kakovost in evalvacije, ki ga imenuje minister in mu določi natančnejše pristojnosti. Na nivoju zavoda poteka ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v obliki samoevalvacije, na nivoju posameznika pa kot refleksija lastnega dela. Uporabnikom (učenci, dijaki, starši) zakon ne daje pristojnosti v zvezi z ugotavljanjem kakovosti, zato tudi vključitev staršev v te procese ni nikjer predvidena, to pa je vprašljivo, še posebej v luči dejstva, da na ravni posameznega zavoda ni predvidenih zunanjih oblik ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Novi 20.e člen določa, da mora šola na svoji spletni strani objaviti Poročilo o ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti VIZ ter pedagoškega vodenja in poslovodenja, ki je sestavni del poročila o realizaciji razvojnega načrta, kar lahko ocenjujemo pozitivno, saj daje uporabnikom možnost vpogleda v rezultate in njihovo kritično presojo.

Konstituiranje sveta zavoda: sprememba 46.a člena v primeru, da se svet zavoda ne konstituira v enem letu po preteku mandata prejšnjemu svetu, omogoča ustanovitelju imenovanje začasnega tričlanskega sveta v sestavi dva predstavnika ustanovitelja in en predstavnik zaposlenih. Tako določilo odpravlja pravno praznino, vendar sta vprašljiva rok 1 leto, predvsem pa predlagana sestava tega začasnega tričlanskega sveta, saj v njem ni predstavnika staršev.

Volitve v svet zavoda - sprememba 47. člena natančno opredeljuje, da starši volijo svoje predstavnike na svetu staršev izmed članov sveta staršev.

Razpis in imenovanje ravnatelja – spremembe 52.a – 53. člena podrobno definirajo postopek razpisa in imenovanja ravnatelja. V izbirni postopek se uvrstijo le tisti kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, pomembna novost pa je tudi ta, da svet zavoda ne more imenovati kandidata, ki ga je minister zavrnil.

Imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja – sprememba 54. člena: vršilec dolžnosti ravnatelja je lahko imenovan za dobo 1 leta, poleg tega je ista oseba v istem zavodu lahko imenovana največ dvakrat. V.d. se imenuje tudi ob daljši, več kot 6-mesečni odsotnosti ravnatelja.

Centralna elektronske evidenca - spremembe 135. a-k člena urejajo področje zbiranja, varstva in uporabe osebnih podatkov ter vodenja centralnih elektronskih evidenc.

V noveli ni našla mesta možnost, da šolski skladi pridobivajo donacije iz dohodnine, za katero si že tako dolgo prizadeva Aktiv ljubljanskih OŠ, ki je tudi pripravil potrebno gradivo.