Glavni menu

DS za pristojnosti in delovanje svetov staršev

Glejte. Poslušajte. Izbirajte. Delujte. (Barbara Hall)

Delovna skupina za pristojnosti in delovanje svetov staršev

Vzorčni poslovniki za delovanje svetov staršev

Osnovna verzija vzorčnega Poslovnika sveta staršev osnovne šole

Pri pripravi vzorčnega poslovnika sveta staršev smo sledili cilju, da svetu staršev olajšamo delovanje in izpolnjevanje njegovih obveznosti. V določbe vzorčnega poslovnika smo skušali zajeti vse obveznosti in pristojnosti, ki jih svetu staršev kot enemu od pomembnih organov šole nalaga zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja, ter tudi vse dobre prakse, ki so se z leti izoblikovale na osnovnih šolah.

V vzorčnem poslovniku so tako opredeljene pristojnosti in naloge sveta staršev, sestava, organiziranost in način dela sveta staršev, imenovanje upravnega odbora šolskega sklada in spremljanje dela šolskega sklada, volitve in mandat predstavnikov staršev v svetu šole ter sodelovanje staršev v delovnih telesih šole in v starševskih organizacijah.

Besedilo vzorčnega poslovnika naj bo opora pri oblikovanju lastnega poslovnika sveta staršev. Pri pripravi lastnega poslovnika sveta staršev preverite skladnost določb vzorčnega poslovnika s predpisi lokalne skupnosti, predvsem z odlokom o ustanovitvi.

Verjamemo, da je vzorčni poslovnik, ki je pred vami, eden od korakov k večji kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa, v katerem moremo in moramo tudi starši prevzeti svoj del odgovornosti za prihodnost naših otrok.

Besedilo vzorčnega poslovnika sveta staršev osnovne šole:

Verzija vzorčnega Poslovnika sveta staršev za osnovno šolo, katere ustanoviteljica je MOL

Za prilagoditev vzorčnega poslovnika smo se odločili, ker odloki o ustanoviti osnovnih šol v MOL (v nadaljevanju: odloki) podrobno predpisujejo postopek volitev in mandat predstavnikov staršev v svetu šole ter se pri tem v posameznih delih razlikujejo od rešitev, ki smo jih predlagali v vzorčnem poslovniku. V 28. in 29. členu se tako sklicujemo na odloke, in sicer na 15. člen odlokov v 28. členu vzorčnega poslovnika in na 16. člen odlokov v 29. členu vzorčnega poslovnika. Dodali pa smo določila, ki dopolnjujejo v odlokih opisan postopek izvolitve ali razrešitve predstavnikov staršev v svetu šole v delu, ki je po našem mnenju v odlokih nedorečen, a pomemben za korektnost izvedbe.

Ker odloki v 26. členu določajo in deloma omejujejo javnost delovanja organov šole, smo omejitev zapisali tudi v 3. člen vzorčnega poslovnika. Odloki prepovedujejo udeležbo na sejah organov šole brez dovoljenja ravnatelja ali predsednika organa tako javnosti kot tudi staršem: »Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.«. Ker smo mnenja, da udeležbo staršev na sejah sveta staršev predvideva ZOFVI, smo v 3. členu vzorčnega poslovnika prisostvovanje sejam sveta staršev omejili predstavnikom javnosti, ne pa tudi staršem.

Odloke o ustanovitvi osnovnih šol na področju MOL najdete na spletni strani MOL, na naslovu http://www.ljubljana.si/si/mol/ijz/register-predpisov/druzbene-dejavnosti/sola/. Vsi odloki so vsebinsko enaki v delu, ki se nanaša na starše in svet staršev.

Besedilo vzorčnega poslovnika sveta staršev osnovne šole:

Vzorčni poslovnik za osnovno šolo v MOL se od osnovnega razlikuje v 3. (javnost delovanja), 28. (volitve predstavnikov staršev v svetu šole) in 29. členu (mandat predstavnikov staršev v svetu šole).

Verzija vzorčnega Poslovnika sveta staršev za osnovno šolo, ki ima v svoji sestavi podružnice

Prilagoditev poslovnika je pri osnovnih šolah s podružnicami potrebna predvsem zaradi določila 46. člena ZOFVI, ki v 6. odstavku zahteva enakomerno zastopanost predstavnikov matične in podružničnih šol. Ker sestavo sveta šole in pogosto tudi število predstavnikov staršev v svetu šole iz matične šole in podružničnih šol v številnih primerih določa odlok o ustanovitvi, mora svet staršev pred sprejetjem lastnega poslovnika 28. in 29. člen uskladiti z določili odloka o ustanovitvi. Če odlok o ustanovitvi ne določa števila predstavnikov staršev matične šole in posameznih podružnic, v vzorčnem poslovniku predlagamo število oddelkov kot ključ za določitev števila predstavnikov iz posamezne enote šole.

Besedilo vzorčnega poslovnika sveta staršev osnovne šole s podružnicami:

Vzorčni poslovnik za osnovno šolo s podružnicami se od osnovnega razlikuje v 2. (opredelitev sveta staršev), 14. (izredna seja), 28. (volitve predstavnikov staršev v svetu šole) in 29. členu (mandat predstavnikov staršev v svetu šole).

Verzija vzorčnega Poslovnika sveta staršev za osnovno šolo, ki ima v svoji sestavi vrtec

V 4. členu smo v vzorčni poslovnik dodali še dve pristojnosti sveta staršev, ki izhajata iz Zakona o vrtcih, in sicer sodelovanje sveta staršev z vrtcem, skladno s programom za predšolske otroke oziroma kurikulumom za vrtce ter predlaganje člana komisije za sprejem otrok v vrtec, če je ustanovitelj (občina) z lokalnim predpisom predvidel predstavnika staršev v komisiji. Razlog za spremembo v 14., 28. in 29. členu je enak kot v verziji vzorčnem poslovniku za osnovno šolo, ki ima v svoji sestavi podružnice.

Besedilo vzorčnega poslovnika sveta staršev osnovne šole z vrtcem: