Glavni menu

Aktivi

ASSLOŠ

Aktiv svetov staršev ljubljanskih OŠ aktiv-starsev.lj@guest.arnes.si

ASSOŠDKR

Aktiv svetov staršev OŠ domžalsko-kamniške regije assosdkr@gmail.com

ASSUEŠL

Aktiv svetov staršev UE Škofja Loka ass.ueskl@gmail.com

ASSMOŠ

Aktiv svetov staršev mariborskih OŠ info.assmos@gmail.com

ASSOŠOO

Aktiv svetov staršev OŠ obalnih občin assos.obalnih.obcin@gmail.com

ASSZOŠ

Aktiv svetov staršev zasavskih OŠ

ASSKOŠ

Aktiv svetov staršev koroških OŠ

ASSNOŠ

Aktiv svetov staršev notranjskih OŠ assnos2011@gmail.com

ASSPOŠ

Aktiv svetov staršev pomurskih OŠ aktiv.starsev.pomurskih.os@gmail.com

ASSOŠPK

Aktiv svetov staršev OŠ pod Krvavcem assos.podkrvavcem@gmail.com

ASSZG

Aktiv svetov staršev Zgornje Gorenjske aktiv.starsev.zg.gorenjske@gmail.com

ASSGAVOŠ

Aktiv svetov staršev goriških, ajdovskih in vipavskih OŠ

ASSUEG

Aktiv svetov staršev UE Grosuplje

ASSZSpOS

Aktiv svetov staršev zgornje severnoprimorskih OŠ aktiv.severna.primorska@gmail.com

ASSZDR

Aktiv svetov staršev zahodno dolenjske regije

ASSP

Aktiv svetov staršev Posavja

ASSOŠCR

Aktiv svetov staršev osnovnih šol celjske regije

Za vzgojo enega otroka je potrebna vsa vas. (Afriški pregovor)

Organigram ZASSS

Organizacija ZASSS temelji na 66. členu ZOFVI, po katerem se sveti staršev lahko povežejo v regionalni aktiv, aktivi pa se lahko povežejo v nacionalno zvezo. Posamezni sveti staršev se torej ne morejo neposredno včlaniti v Zvezo, potrebno je, da najprej oblikujejo aktiv oziroma se priključijo obstoječemu aktivu.

Najvišji organ ZASSS je Skupščina, ki jo sestavljajo predstavniki vključenih aktivov. Njihovo število je sorazmerno številu svetov staršev, ki so vključeni v določen aktiv.

Cilji in delovanje Zveze so opredeljeni v treh temeljnih dokumentih: Ustanovni listini, Pravilih delovanja in Poslovniku, ki jih je sprejela Skupščina.

Predsedniki vključenih aktivov sestavljajo Koordinacijo ZASSS, ki usklajuje delo Zveze.

ZASSS vodi predsednik ob pomoči dveh podpredsednikov in tajnika. Predsednika in podpredsednika voli skupščina, tajnika pa na predlog predsednika imenuje Koordinacija.

Smile