Glavni menu

Ankete

Glejte. Poslušajte. Izbirajte. Delujte. (Barbara Hall)

Ankete

Preliminarni rezultati ankete o delu za šolo doma

Na tem mestu objavljamo preliminarne rezultate spletne ankete, ki je potekala od 6. do 31 marca 2019 med starši osnovnošolskih otrok. Vabilo k sodelovanju v anketi smo staršem posredovali preko aktivov svetov staršev, vključenih v ZASSS.

Z anketo smo želeli ugotoviti, koliko šolskega dela otroci opravijo doma in kolikšna je vloga staršev pri učenju, domačih nalogah in opravljanju drugih šolskih obveznosti. Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali s pošiljanjem ali izpolnjevanjem ankete. Prepričani smo, da bo vaš prispevek pripomogel k argumentirani razpravi o vprašanjih, na katera ste odgovarjali.

Ker je rezultatov veliko, jih bomo objavljali postopoma. Najprej bomo na kratko predstavili podatke o zbranih anketah, nato osnovni pregled rezultatov o šolskem delu doma, nato pregled podatkov o tem, koliko pomoči potrebujejo osnovnošolci pri tem delu, posvetili se bomo tudi pripombam in predlogom, ki st nam jih posredovali v sklopu odprtih vprašanj in podrobnejšim analizam, kar pa bo zahtevalo več časa. Zato bomo vsebino spletne strani dopolnjevali.

Anketo je v celoti izpolnilo 5340 staršev, delno izpolnjenih anket je bilo 1191, skupaj 6531. Izpolnjevalke ankete so bile v veliki večini matere (Slika 1), starost sodelujočih je glede na starost osnovnošolskih otrok v pričakovanih okvirjih (Slika 2), izobrazba sodelujočih pa je visoka, saj ima približno dve tretjini izpolnjevalcev ankete vsaj visokošolsko izobrazbo, majhen pa je delež sodelujočih z manj kot srednješolsko izobrazbo (Slika 3).

Struktura anketirancev:

Rezultati ankete:

Porazdelitev zbranih anket glede na spol otroka je prikazana na sliki 4, prevladujoče ocene pri učencih, na katere se nanašajo podatki pa na Sliki 5.

Spol učencev

Smile

Slika 4: Porazdelitev anket glede na spol učencev

na vrh

Učenci, na katere se nanaša anketa, so po razredih precej enakomerno porazdeljeni (Slika 6), zelo neenakomerno pa po statističnih regijah, kar odraža strukturo ZASSS - ankete so bile zbrane predvsem v regijah, kjer so dejavni aktivi svetov staršev (Slika 7).

Razred

Smile

Slika 6: Razred šolanja za učence, na katere se nanaša anketa

na vrh

Porabljen čas za šolsko delo doma in za obšolske dejavnosti

V tem sklopu podajamo nekaj osnovnih rezultatov, ki smo jih pridobili iz odgovorov na tri vprašanja, navedena spodaj.

Koliko časa vaš otrok povprečno na dan doma (torej izven šole) porabi za različne dejavnosti, vezane na šolo?

Rezultati so podani na Slikah 8-19. Starši so ocenili povprečni doma porabljen čas na dan za domače naloge, učenje in druge šolske obveznosti (izdelavo plakatov, seminarskih nalog, dokončanje likovnih izdelkov, domače branje, izvedbo poskusov ...)

Domače naloge (vsi učenci)

Smile

Slika 8: Porabljen čas za domače naloge (vsi učenci)

Domače naloge (tretja triada)

Smile

Slika 11: Porabljen čas za domače naloge (tretja triada)

Razvidno je, da se čas, potreben za domače naloge, povečuje od prve tretje triade. Medtem, ko v prvi triadi z nalogo opravi v manj kot pol ure slabih 65 % učencev in se z nalogo več kot eno uro ukvarja zgolj slabih 12 % učencev, sta ta deleža v drugi triadi dobrih 41 in skoraj 27 %, v tretji triadi pa pol ure zadostuje le 35 % učencem, več kot eno uro pa potrebuje več kot 31 % učencev.

nazaj na kazalo

Podatki o času, ki ga po oceni staršev osnovnošolci porabijo za učenje, so predstavljeni na Slikah 12-15.

Učenje (vsi učenci)

Smile

Slika 12: Porabljen čas za učenje (vsi učenci)

Učenje (tretja triada)

Smile

Slika 15: Porabljen čas za učenje (tretja triada)

Pri času, potrebnem za učenje, je trend zelo podoben kot pri času, potrebne za domače naloge – narašča s starostjo učencev. Medtem, ko v prvi triadi skoraj tri četrtine učencev porabi do pol ure na dan za učenje in jih manj kot 9 % potrebuje več kot uro, sta ta dva deleža v drugi triadi dobrih 47 % in slabih 24 %, v tretji triadi pa se do pol ure uči manj malo manj kot 30 % učencev, malo več kot 40 % pa jih za učenje porabi več kot uro.

nazaj na kazalo

Na Slikah 16-19 so predstavljeni podatki o času, ki ga po oceni staršev osnovnošolci porabijo za druge šolske obveznosti (izdelavo plakatov, seminarskih nalog, dokončanje likovnih izdelkov, domače branje, izvedbo poskusov ...).

Druge šolske dejavnosti (vsi učenci)

Smile

Slika 16: Porabljen čas za druge šolske obveznosti (vsi učenci)

Druge šolske dejavnosti (tretja triada)

Smile

Slika 19: Porabljen čas za druge šolske obveznosti (tretja triada)

Trend, ki ga podatki pokažejo pri domačih nalogah in učenju, je opazen tudi pri drugem domačem delu za šolo. V prvi triadi več kot 80 % učencev za to porabi manj kot pol ure na dan, več kot uro pa le dobrih 6 %. V drugi triadi manj kot pol ure druge šolske obveznosti opravlja slabih 63 %, več kot uro pa dobrih 16 %. V tretji triadi se delež tistih, ki za drugo šolsko delo porabijo do pol ure, zmanjša na dobrih 53 %, delež tistih, ki potrebujejo za to delo več kot uro pa poveča na dobrih 23 %.

Drugo vprašanje, povezano s prejšnjim, se nanaša na čas, ki ga otroci porabijo za obšolske dejavnosti.

nazaj na kazalo

Obšolske dejavnosti

Koliko ur nameni vaš otrok tedensko za vse obšolske dejavnosti (glasbo, šport, obiskovanje jezikovnega tečaja, likovnih delavnic, drugih interesnih dejavnosti, ki se izvajajo v času po pouku in podaljšanem bivanju v šoli ali izven nje)? (Vštejte ne le čas, ki ga otrok prebije pri izvajanju dejavnosti, temveč tudi čas za vaje/priprave doma in čas, ki ga otrok porabi, da pride do kraja izvajanja dejavnosti in potem domov.)

Podatki za vse učence so prikazani na Sliki 20. Podatki se nanašajo na ure na teden. Porazdelitev je zelo podobna za vse triade, zato tokrat objavljamo le porazdelitev za vse učence.

Smile

Slika 20: Porabljen čas za obšolske dejavnosti v urah na teden (vsi učenci)

Razvidno je, da približno 40% učencev za obšolske dejavnosti porabi do tri ure na teden (med njimi približno 8 % nima obšolskih dejavnosti). Le približno tretjina učencev porabi za obšolske dejavnosti več kot 6 ur na teden (torej več ko dobro uro na dan). Rezultati ankete torej kažejo, da velika večina osnovnošolcev porabi za obšolske dejavnosti popoldan veliko manj časa kot za šolsko delo.

nazaj na kazalo

Ob prvomajskih počitnicah navajamo še odgovore na vprašanje o delu za šolo med počitnicami.

Ali vaš otrok dela za šolo tudi med vikendi in počitnicami?

Rezultati so predstavljeni na Slikah 21-24.

Učenje med krajšimi počitnicami (vsi učenci)

Smile

Slika 21: Učenje med krajšimi počitnicami (vsi učenci)

Učenje med krajšimi počitnicami (tretja triada)

Smile

Slika 24: Učenje med krajšimi počitnicami (tretja triada)

Podatki kažejo da počitnice za veliko učencev ne pomenijo časa, ko se jim ni treba ukvarjati s šolskim delom. Od vseh učencev se jih med krajšimi počitnicami skoraj nikoli ne ukvarja s šolskim delom le slaba tretjina, dobra tretjina to počne občasno, preostala slaba tretjina pa pogosto (dobrih 14 % skoraj vedno). Je pa razvidno, da obremenitev s šolskim delom med krajšimi počitnicami narašča s starostjo učencev. V prvi triadi skoraj nikoli ne dela za šolo dobrih 43 % učencev (v 1. razredu celo več kot 50 %) in zgolj slaba petina skoraj vedno ali pogosto. V drugi triadi je med krajšimi počitnicami brez šolskih obveznosti dobrih 29 % učencev, jih pa že skoraj tretjina dela za šolo skoraj vedno ali pogosto. V zadnji triadi lahko brez dela šolo preživi krajše počitnice le dobrih 23 % učencev, medtem, ko jih skoraj vedno ali pogosto šolsko delo opravlja več kot 44 %.

Ne glede na te podatke upamo, da ob delu za šolo ostane še kaj časa za nabiranje moči ob gibanju in druženju (po možnosti v naravi).

nazaj na kazalo