ZASSS

E-novice - maj 2015

Mesec maj je namenjen ovrednotenju dela v iztekajočem se šolskem letu. Učenci pišejo nacionalno preverjanje znanja, dijaki maturo. Na marsikateri šoli poteka notranja evalvacija dela šole, analizo opravljenega dela pa smo začeli pripravljati tudi v Zvezi.

V teh dneh se na zadnji seji v šolskem letu sestajajo sveti staršev. Pripravili smo nekaj smernic za pomoč predsednikom in ostalim predstavnikom staršev pri izvedbi seje.

 

Sestanek članov vseh delovnih skupin ZASSS

V ponedeljek, 11. maja 2015, so se sestali člani vseh delovnih skupin in Koordinacije ZASSS. Pregledali so delo, opravljeno v tem šolskem letu in oblikovali izhodišča za delo v naslednjem šolskem letu.

Seminar s področja pristojnosti in delovanja svetov staršev

ZASSS je 12. maja 2015 v organizaciji Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol in Osnovne šole Draga Kobala izvedla seminar z naslovom "Upravljanje in delovanje šolskih skladov". Na seminarju je sodelovalo 20 udeležencev.

Veseli nas, da je na seminarju, tako kot je sedaj že običajno, sodelovalo tudi nekaj ravnateljev in strokovnih delavcev šol, kar je v razpravo vneslo dodatno dinamiko.

Pred zadnjim sestankom svetov staršev

Na spletni strani DS ZASSS za pristojnosti in delovanje svetov staršev opozarjamo na del vsebine okrožnic, katere je ministrstvo posredovalo šolam v zadnjih mesecih in so objavljene na povezavi. Na isti spletni strani je objavljena tudi delna vsebina Sklepa o merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov osnovnih šol za leto 2015.

Točke, ki jih sveti staršev praviloma obravnavajo na zadnji seji šolskega leta, so navedene na povezavi.

Na spletni strani DS ZASSS za učna gradiva so objavljeni podatki o spremljanju cen delovnih zvezkov (DZ) in drugih učnih gradiv, ki jih ZASSS zbira od leta 2011 (na desni strani – povezave na podatke štirih raziskav).

Za odgovorno in bolj kakovostno izpolnjevanje pristojnosti in dolžnosti sveta staršev za dajanje soglasja k predlogu skupne nabavne cene DZ in drugih učnih gradiv izpostavljamo nekatere dobre prakse oz. predloge, ki jih je zbrala DS ZASSS za učna gradiva:

  • Vsebinsko razpravo o predlaganem naboru DZ in drugih učnih gradiv je smiselno opraviti že pred sejo, na kateri ravnatelj predlaga seznam. Če ima svet staršev stike s sveti staršev sosednjih šol ali šol v aktivu, naj medsebojno primerja skupne nabavne cene in podrobneje pregleda nabor DZ in drugih učnih gradiv za razrede, kjer nabavne cene bistveno odstopajo.
  • Starši imamo pravico in dolžnost opozoriti na neuporabljene DZ in zahtevati ustrezna strokovna pojasnila ter v primerih nezadostnih ali neustreznih pojasnil zahtevati ali dosledno uporabo ali umik DZ s seznama za prihodnje šolsko leto.
  • Nekateri sveti staršev imajo oblikovano delovno skupino za učna gradiva, ki zbira in pripravlja gradivo in sodeluje s strokovnimi delavci šole, kar olajša odločitev o skupni nabavni ceni DZ na svetu staršev.
  • Odločitve o uvedbi, umiku ali zamenjavi določenih DZ ali učnih gradiv staršem razreda ali svetom staršev obrazloži učitelj ali predstavnik strokovnega aktiva.

Naslednje prakse so se izkazale za slabe:

  • Svet staršev ali starši razreda oziroma posamezni starši razpravljajo oziroma želijo odločati o posameznem naslovu DZ oziroma učbenika. Izbira učnih gradiv je avtonomna strokovna presoja učitelja oziroma strokovnega aktiva. Poleg tega je potrebno upoštevati, da so DZ vezani na učbenike v učbeniškem skladu šole. Svet staršev ali starši razreda pa seveda lahko zaprosijo za pojasnila o prednostih ali slabostih enega ali drugega DZ ali učbenika.
  • Sklep o dajanju soglasja se sprejema korespondenčno. Dodana vrednost potrjevanja skupne nabavne cene DZ in drugih učnih gradiv je predvsem razprava in dodaten razmislek o DZ in učnih gradivih, kar bo v naslednjih letih morda privedlo do želenih izboljšav.

Učbeniki, ki so osnovno učno gradivo, ne sodijo v nabor DZ in drugih učnih gradiv, katerega skupno nabavno ceno sprejema svet staršev. Vsi potrjeni učbeniki so uvrščeni v Katalog učbenikov za osnovno šolo. Svet staršev ni pristojen za dajanje soglasja k učbenikom za naslednje šolsko leto. Predlog učbenikov za naslednje šolsko leto pripravijo strokovni aktivi, potrdi ga ravnatelj, šola pa mora zagotoviti vsem učencem učbenike iz učbeniškega sklada.

Uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole

V šolskem letu 2015/16 se nadaljuje postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole. Na spletni strani www.zasss.si je objavljen zemljevid Slovenije, na katerem so označene šole, ki so začele postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole v letošnjem šolskem letu, in tiste, ki se jim bodo pridružile v naslednjem. Na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili od MIZŠ, ugotavljamo, da skoraj polovica šol, ki so se prijavile na razpis ministrstva, ni izpolnjevala pogojev za začetek uvajanja prvega tujega jezika v 2. razred.

Predsednikom svetov staršev šol, ki še niso sodelovale na razpisu za vključitev šol v postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole, ali pa so bile na razpisu neuspešne, tako kot lani, predlagamo, da na zadnji letošnji seji odprejo razpravo o uvedbi prvega tujega jezika v 2. razred.

Postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole vodijo šolske projektne skupine, v katerih je tudi predstavnik staršev. V skladu s 66. členom ZOFVI bi moral predstavnika staršev ravnatelju predlagati svet staršev. Predstavnik staršev v projektni skupini naj o delu skupine redno obvešča svet staršev.

Napovedujemo

Zbiranje podatkov o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv

Pred koncem šolskega leta bomo že peto leto zbirali podatke o skupni nabavni ceni DZ in drugih učnih gradiv. Podrobnejša navodila bomo posredovali v junijskih E-novicah.

V vednost

Predlagane spremembe zakonodaje

MIZŠ je pripravilo Predlog Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, s katerim za dve leti podaljšuje obdobje uvajanja prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole.

ZASSS se je na predlagane spremembe odzvala za dopisom, ki ga je 20. maja 2015 poslala ministrstvu in pristojnemu delovnemu telesu Državnega zbora.

V istem predlogu novele zakona je predviden tudi zamik uvedbe prvega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta v 1. razred. Dinamika neobveznih izbirnih predmetov v drugem in tretjem triletju ostaja nespremenjena. Podrobnejše informacije so objavljene na povezavi.

Mednarodna dneva

Mednarodni dan družin, 15. maj

Mednarodni dan družin je leta 1993 razglasila Generalna skupščina OZN. Na ta način je hotela povečati zavedanje družbe o pomenu in vlogi družine ter izboljšati zmožnost držav, da k reševanju problemov družin pristopijo z ustrezno domačo politiko.

Svetovni dan staršev, 1. junij

Svetovni dan staršev je leta 2012 razglasila Generalna skupščina OZN. Združeni narodi izpostavljajo, da so starši v vseh okoljih in kulturah prepoznani kot prvi vzgojitelji in učitelji svojih otrok. Na ta način priznavajo staršem ključno vlogo pri zaščiti otrok in oblikovanju spodbudnega okolja za njihov razvoj.

Prebrali smo

Smernice za odkrivanje, preprečevanje in obravnavo nasilja na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek

Pogled čez mejo

Evropska starševska zveza (EPA)

Na blogu EPA je objavljen povzetek aprilske konference Evropske starševske zveze o opolnomočenju staršev za vzgojo in izobraževanje svojih otrok.

Prvi dan konference je bil namenjen predavanjem. Skoraj sto udeležencev se je najprej seznanilo s češkimi izkušnjami vključevanja staršev v šolanje otrok. V nadaljevanju sta sledili predstavitvi prizadevanj za ohranjanje podeželskih šol v Latviji in programa za opolnomočenje družin, ki ga organizacija IFFD izvaja v 66 državah po celem svetu.

Drugi dan konference so imeli udeleženci priložnost sodelovati na dveh izmed štirih delavnic:

  • o praksah vključevanja staršev v danskih šolah,
  • o preoblikovanju šol v večfunkcionalne centre lokalne skupnosti,
  • o katalonski pobudi FamilyEduNet,
  • o pobudah čeških staršev.

Na blogu EPA je objavljen tudi zanimiv prispevek o digitalizaciji odnosov med šolo in starši v sosednji Hrvaški.

Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš.

(Slovenski pregovor)

 

E-novice ste prejeli preko Koordinacije ZASSS.

© ZASSS | www.zasss.si