ZASSS

E-novice - maj 2016

Konec maja in v začetku junija se na zadnji seji v šolskem letu sestajajo sveti staršev. Na sejah bo zagotovo del časa namenjenega razpravi o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv ter predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah za naslednje šolsko leto. Pripravili smo nekaj smernic za pomoč predsednikom in ostalim predstavnikom staršev pri izvedbi seje.

V teh dneh se spominjamo zadnjih priprav na ustanovitev Zveze aktivov svetov staršev Slovenije, 8. junija 2011. Za šolski sistem pet let ni dolga doba, a smemo kljub temu oceniti, da je v tem času Zveza postala prepoznaven sogovornik ob pomembnejših vprašanjih s področja vzgoje in izobraževanja. Naše dosedanje delo bomo javnosti predstavili na novinarski konferenci ob obletnici ZASSS.

 

Okrogla miza o uvajanju digitalnih učnih gradiv

Predsednik ZASSS, dr. Anton Meden, je sodeloval na okrogli mizi o uvajanju digitalnih učnih gradiv, ki jo je organizirala založba Mladinska knjiga.

Nekaj poudarkov iz razprave:

 • Tehnologija je za otroke del vsakdana. Starši bi morali biti bolj ozaveščeni o tem, kdaj naj bi se otroci srečali z digitalnimi orodji.
 • Pogledati je treba širše in se vprašati, kaj je cilj šolanja otrok. Vzgojiti želimo razgledane, kritične, aktivne ljudi, ki bodo premikali svet. Če želimo to doseči, moramo izbrati pot, ki jih bo do tega pripeljala.
 • Marsikatere naloge učenec brez uporabe digitalnih orodij in gradiv ne more narediti.
 • Nekateri sveti staršev imajo oblikovano delovno skupino za učna gradiva, ki zbira in pripravlja gradivo in sodeluje s strokovnimi delavci šole, kar olajša odločitev o skupni nabavni ceni DZ na svetu staršev.
 • Tudi pri uporabi digitalnih orodij velja splošna ugotovitev velikih razlik: med šolami, med učenci in tudi med starši.

Pred zadnjim sestankom svetov staršev

Na spletni strani DS ZASSS za učna gradiva so objavljeni podatki o spremljanju cen delovnih zvezkov (DZ) in drugih učnih gradiv, ki jih ZASSS zbira od leta 2011 (na desni strani – povezave na podatke dosedanjih raziskav).

Za odgovorno in bolj kakovostno izpolnjevanje pristojnosti in dolžnosti sveta staršev za dajanje soglasja k predlogu skupne nabavne cene DZ in drugih učnih gradiv izpostavljamo nekatere dobre prakse oz. predloge, ki jih je zbrala DS ZASSS za učna gradiva:

 • Vsebinsko razpravo o predlaganem naboru DZ in drugih učnih gradiv je smiselno opraviti že pred sejo, na kateri ravnatelj predlaga seznam. Če ima svet staršev stike s sveti staršev sosednjih šol ali šol v aktivu, naj medsebojno primerja skupne nabavne cene in podrobneje pregleda nabor DZ in drugih učnih gradiv za razrede, kjer nabavne cene bistveno odstopajo.
 • Starši imamo pravico in dolžnost opozoriti na neuporabljene DZ in zahtevati ustrezna strokovna pojasnila ter v primerih nezadostnih ali neustreznih pojasnil zahtevati ali dosledno uporabo ali umik DZ s seznama za prihodnje šolsko leto.
 • Nekateri sveti staršev imajo oblikovano delovno skupino za učna gradiva, ki zbira in pripravlja gradivo in sodeluje s strokovnimi delavci šole, kar olajša odločitev o skupni nabavni ceni DZ na svetu staršev.
 • Odločitve o uvedbi, umiku ali zamenjavi določenih DZ ali učnih gradiv staršem razreda ali svetom staršev obrazloži učitelj ali predstavnik strokovnega aktiva.

Naslednje prakse so se izkazale za slabe:

 • Svet staršev ali starši razreda oziroma posamezni starši razpravljajo oziroma želijo odločati o posameznem naslovu DZ oziroma učbenika. Izbira učnih gradiv je avtonomna strokovna presoja učitelja oziroma strokovnega aktiva. Poleg tega je potrebno upoštevati, da so DZ vezani na učbenike v učbeniškem skladu šole. Svet staršev ali starši razreda pa seveda lahko zaprosijo za pojasnila o prednostih ali slabostih enega ali drugega DZ ali učbenika.
 • Sklep o dajanju soglasja se sprejema korespondenčno. Dodana vrednost potrjevanja skupne nabavne cene DZ in drugih učnih gradiv je predvsem razprava in dodaten razmislek o DZ in učnih gradivih, kar bo v naslednjih letih morda privedlo do želenih izboljšav.

Učbeniki, ki so osnovno učno gradivo, ne sodijo v nabor DZ in drugih učnih gradiv, za katere mora ravnatelj pridobiti soglasje sveta staršev k skupni nabavni ceni za posamezen razred. Vsi potrjeni učbeniki so uvrščeni v Katalog učbenikov za osnovno šolo. Svet staršev ni pristojen za dajanje soglasja k učbenikom za naslednje šolsko leto. Predlog učbenikov za naslednje šolsko leto pripravijo strokovni aktivi, potrdi ga ravnatelj, šola pa mora zagotoviti vsem učencem učbenike iz učbeniškega sklada.

Napovedujemo

Zbiranje podatkov o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv

Pred koncem šolskega leta bomo že šesto leto zbirali podatke o skupni nabavni ceni DZ in drugih učnih gradiv. Podrobnejša navodila bomo posredovali v junijskih E-novicah.

V vednost

Priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2016/2017

Zavod RS za šolstvo je objavil Priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2016/2017.

Strokovnjaki Zavoda ob spoštovanju učiteljeve avtonomne izbire in presoje predlagajo, da se pri odločanju o učbenikih, delovnih zvezkih in drugem učnem gradivu med drugim upošteva naslednja priporočila:

 • Gradivo naj omogoča delo z raznovrstnimi besedili in naj razvija branje z razumevanjem strokovnih besedil pri vseh predmetih.
 • Gradivo naj omogoča čim več tvorjenja različnih pisnih besedil – tako za razvoj fine motorike, veščine pisanja kot za razvoj zmožnosti pisanja različnih vrst besedil, npr. povzetkov, utemeljitev, opisov ipd.
 • Gradivo naj razvija višja taksonomska znanja, spodbuja sodelovalno učenje in kritično mišljenje.
 • Pri izbiri strokovnjaki Zavoda svetujejo sodelovanje strokovnih aktivov na šoli in med šolami, saj izkušnje preteklih let kažejo na velike razlike pri cenah kompletov učnih gradiv. Cenovna sprejemljivost učbeniških kompletov (za vse predmete v določenem razredu) je pomemben kriterij izbora.
 • Preveriti je treba dostopnost določenih izbranih gradiv v učbeniških skladih.
 • Poskrbeti je treba, da bodo s stališča dostopnosti učnih gradiv vsi učenci v enakovrednem položaju.
 • Na svetovnem spletišču so že številna brezplačna, kvalitetna in strokovno ustrezna gradiva.
 • Gradiva in materiale, ki se jih pri pouku uporablja redko oz. zelo redko, se lahko nadomesti z gradivi, ki so prosto dostopna na spletu oz. se jih pripravi upoštevaje specifične potrebe učencev.

Prebrali smo

»Branje in pisanje sta osrednji kulturni tehniki, ki se ju v naši knjižni civilizaciji naučimo v otroštvu. Zanesljivo obvladanje knjižnega jezika bistveno prispeva k šolskemu in kasnejšemu poklicnemu uspehu. Zato je optimalno poučevanje branja in pisanja v vrtcu in v šoli velikega pomena za vsakega posameznika pa tudi za celotno družbo.«

Citirano iz: Manfred Spitzer: Digitalna demenca: kako spravljamo sebe in svoje otroke ob pamet, Celovec, Mohorjeva založba, 2016, str. 163

Pogled čez mejo

Evropska starševska zveza (EPA)

Na blogu EPA je objavljen povzetek aprilske konference Evropske starševske zveze o šoli kot poligonu aktivnega državljanstva za starše in otroke. Zamisel za izbiro teme izhaja iz želje ponuditi staršem odgovore na izzive, navedene v Pariški deklaraciji 2015, s poudarkom na aktivnem državljanstvu.

Po uvodih predavanjih prvega dne so drugi dan konference udeleženci po skupinah obravnavali stanje na področju vključevanja staršev in sodelovanja otrok ter delovanja starševskih organizacij. Predstavniki organizacij s področja nekdanje skupne države Korak po korak (Hrvaška), Pomoč deci (Srbija) in ZASSS so izpostavili pomembnost izobraževanja za aktivno državljanstvo in promocijo vključevanja staršev v vzgojno izobraževalni sistem. Evropski starševski zvezi so predlagali, da spodbudi izmenjavo dobrih praks na naslednjih področjih:

 • izbira predstavnikov staršev v organe šole (svete staršev, svete šol, komisije, delovne skupine in podobno),
 • kakovostna izvedba roditeljskih sestankov,
 • partnerstvo med šolo in starši,
 • vzgoja in izobraževanje, ki se osredotoča na učenca,
 • standardi formacije učiteljev.

Udeleženci delavnice so predlagali, da Evropska starševska zveza v kratkem organizira skupno konferenco z Evropsko zvezo ravnateljev (ESHA).

Po koncu konference je sledilo zasedanje Generalne skupščine, ki je sprejela Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije kot polnopravno članico Evropske starševske zveze.

Državljanstvo je težak poklic, ki zavezuje državljana, da oblikuje svoje mnenje in stoji za njim.

(Martha Gellhorn)

 

E-novice ste prejeli preko Koordinacije ZASSS.

© ZASSS | www.zasss.si